Przetargi.pl
Monitoring środowiskowy dla składowisk odpadów należących do ZZO Marszów

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Marszów
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 479 46 26 , fax. +48 68 479 46 36
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
  Marszów
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. +48 68 479 46 26, fax. +48 68 479 46 36
  REGON: 80226740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Monitoring środowiskowy dla składowisk odpadów należących do ZZO Marszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitoringu środowiskowego dla składowisk odpadów: • Lubsko, • Buczyny (Gm. Trzebiel), • Gozdnica, • Żary, • Lutynka (Gm. Wymiarki), • Łęknica, • Chełmica (Gm. Tuplice), • Chrobrów (Gm. Żagań), • Drzeńsk Mały (Gm. Gubin), • Marszów (Gm. Żary), • Czyżówek (Gm. Iłowa) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną akredytację PCA do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla tego z Wykonawców, który będzie wykonywał część zamówienia podlegającą akredytacji).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną