Przetargi.pl
„Naprawa elewacji w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Nowej Soli”

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 65-186 Zielona Góra, Zamenhofa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  Zamenhofa 1
  65-186 Zielona Góra, woj. lubuskie
  REGON: 001036632
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubuska-bip.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Naprawa elewacji w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Nowej Soli”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa elewacji w Ośrodku Szkoleniai Wychowania OHP w Nowej Soli.Zakres robót:1. Zerwanie struktury elewacyjnej budynku (struktura ułożona na siatce elewacyjnej).2. Oczyszczenie ciśnieniowo pozostałej warstwy, wykonanie impregnacji – mostu wczepnego.3. Wykonanie warstwy zbrojącej gr 5 mm z zatopieniem siatki elewacyjnej.4. Gruntowanie.5. Wykonanie struktury elewacyjnej według istniejącej kolorystyki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymNie dotyczy2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Nie dotyczy3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Nie dotyczy4) zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowanie osobami:Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń.Spełnianie warunku udziału w postępowaniu może wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach