Przetargi.pl
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium”

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE ogłasza przetarg

 • Adres: 65-044 Zielona Góra, ul. Wazów 42
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. + 48 68 452-77-00 , fax. + 48 68 452-77-02
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE
  ul. Wazów 42
  65-044 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. + 48 68 452-77-00, fax. + 48 68 452-77-02
  REGON: 970748470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dzierżawa analizatora hematologicznego z automatycznym podajnikiem mieszczący 20 próbek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 1A do SWZ.Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, probówek, pojemników i akcesoriów laboratoryjnych. Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 1B do SWZ.Dzierżawa analizatora biochemicznego z przystawką ISE, stacją uzdatniania wody, wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych.Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 1C do SWZ.Dzierżawa półautomatycznego czytnika pasków do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu. Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 1D do SWZ.Dostawa odczynników serologicznych. Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 1E do SWZ.Dzierżawa automatycznego analizatora koagulometru wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 1F do SWZ.Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 1G do SWZ.Dostawa próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi.Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 1H do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach