Przetargi.pl
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp.

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48957355576 , fax. +48957355612
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  Sikorskiego 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48957355576, fax. +48957355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem placu utwardzonego z betonu asfaltowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej, działka nr 57/1 obręb nr 1, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego” Zakres planowanych do wykonania robót będzie obejmować w szczególności wykonanie placu o nawierzchni z betonu asfaltowego. Obramowanie placu stanowią oporniki betonowe wtopione. Niweleta placu została dostosowana do istniejącego terenu wyniesiona ok. 50cm ponad istniejący teren (wyjątek to włączenie w istniejącą bramę w tym miejscu należy dowiązać się do stanu istniejącego). Założono, że warstwy wzmacniające i konstrukcyjne zostaną ułożone na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, aby uniknąć dużych robót ziemnych. Wymiary placu wynoszą około 57,5m x 53,5m. Spadki poprzeczne i podłużne pokazano na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach normalnych załączonych do dokumentacji. Wody opadowe będą odprowadzone do przylegającego terenu, który podlega wyprofilowaniu. Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne (lokalne niewielkie wykopy pod wyprofilowany teren zielony, pod wjazd przy bramie, lokalny transport poprzeczny urobku celem wyprofilowania podłoża), - ułożenie palisady, - wyprofilowanie podłoża do osiągnięcia spadków jak projektowane spadki nawierzchni, - zagęszczenie podłoża, - ułożenie oporników i warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - wykonanie utwardzonego pobocza celem zapewnienia komunikacji pomiędzy placem asfaltowym, a placem na gruz, - humusowanie i obsianie terenów zielonych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych PLN)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Tabela elementów rozliczeniowych 2)Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 3)Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 4)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy); 5)Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; 6)W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach