Przetargi.pl
Zakup usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6015916, 6014537, 6014913 , fax. 22 8456044, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. Stefana Batorego 5 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6015916, 6014537, 6014913, fax. 22 8456044, 6463708
  REGON: 01229324000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajem kabin na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym: 1. Tłumaczenia specjalistyczne pisemne z języka polskiego na język obcy w I i II grupie językowej, w tym tłumaczenia specjalistyczne pisemne wykonane przez tłumacza przysięgłego z języka polskiego na język obcy w I i II grupie językowej, z wyłączeniem tych języków dla których brak jest tłumaczy przysięgłych na liście prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości, w trybie: a) Zwykłym b) Ekspresowym c) Super ekspresowym 2. Tłumaczenia specjalistyczne pisemne z języków obcych w I i II grupie na język polski, w tym tłumaczenia specjalistyczne pisemne wykonane przez tłumacza przysięgłego z języków obcych w I i II grupie językowej na język polski, z wyłączeniem tych języków dla których brak jest tłumaczy przysięgłych na liście prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości, w trybie: a) Zwykłym b) Ekspresowym c) Super ekspresowym 3. Tłumaczenia specjalistyczne pisemne z języka obcego na język obcy w I i II grupie językowej, w tym tłumaczenia specjalistyczne pisemne wykonane przez tłumacza przysięgłego z języka obcego na język obcy w I i II grupie językowej, z wyłączeniem tych języków dla których brak jest tłumaczy przysięgłych na liście prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości, w trybie: a) zwykłym, b) ekspresowym, c) super ekspresowym 4. Tłumaczenia specjalistyczne ustne z języka polskiego na język obcy w I i II grupie językowej oraz z języków obcych w I i II grupie językowej na język polski; a) Konsekutywne: a1) do dwóch godzin - 0,5 bloku 4-godzinnego, a2) blok 4-godzinny, a3) tłumaczenia wykraczające o czas mniejszy lub równy dwóm godzinom poza blok 4-godzinny lub jego wielokrotność liczone jako 0,5 bloku 4-godzinnego; b) Symultaniczne: b1) do dwóch godzin - 0,5 bloku 4-godzinnego, b2) blok 4-godzinny, b3) tłumaczenia wykraczające o czas mniejszy lub równy dwóm godzinom poza blok 4-godzinny lub jego wielokrotność liczone jako 0,5 bloku 4-godzinnego; 5. Weryfikacja tłumaczeń pisemnych w trybie: a) Zwykłym, b) Ekspresowym, c) Super ekspresowym. 6. Uregulowania, o których mowa w ust. 1-5 mają także zastosowanie do tłumaczeń w językach, które nie zostały uwzględnione w ust. 10 i 11. 7. Wynajem kabin i sprzętu do tłumaczenia symultanicznego wraz ze sprzętem do nagłaśniania konferencji oraz nadzorem technicznym w trakcie konferencji. Ponadto: 8. W przypadku tłumaczeń pisemnych: a) za tryb zwykły należy uznać wykonanie 7 stron tłumaczenia w ciągu doby licząc trzy godziny od godziny doręczenia tekstu, b) za tryb ekspresowy należy uznać wykonanie 8-13 stron tłumaczenia w ciągu doby licząc trzy godziny od godziny doręczenia tekstu, c) za tryb super ekspresowy należy uznać wykonanie powyżej 13 stron tłumaczenia w ciągu doby licząc trzy godziny od godziny doręczenia tekstu. 9. W przypadku weryfikacji tłumaczeń pisemnych: a) za tryb zwykły należy uznać wykonanie 12 stron weryfikacji w ciągu doby licząc trzy godziny od godziny doręczenia tekstu, b) za tryb ekspresowy należy uznać wykonanie 13 - 20 stron weryfikacji w ciągu doby licząc trzy godziny od godziny doręczenia tekstu, c) za tryb super ekspresowy należy uznać wykonanie powyżej 21 stron weryfikacji w ciągu doby licząc trzy godziny od godziny doręczenia tekstu. 10. Przez I grupę językową rozumiemy tłumaczenia w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim. 11. Przez II grupę językową rozumiemy języki: litewski, ukraiński, węgierski, czeski, hiszpański, portugalski, włoski, słowacki, rumuński, bułgarski, turecki, chorwacki, serbski, estoński, fiński, grecki, słoweński, norweski, szwedzki, łotewski, chiński, arabski, japoński, koreański, hebrajski, mongolski, wietnamski. 12. W przypadku języków innych niż wymienione powyżej, stawka ustalana będzie indywidualnie dla tłumaczeń, jednakże nie może przekroczyć: a) w przypadku tłumaczeń pisemnych 120% stawki podstawowej, b) w przypadku tłumaczeń ustnych konsekutywnych 150% stawki określonej w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, dla tłumaczeń konsekutywnych, c) w przypadku tłumaczeń ustnych symultanicznych 150% stawki określonej w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, dla tłumaczeń symultanicznych. 13. Za jedną stronę tekstu tłumaczenia przyjmujemy stronę zawierającą 1800 znaków (łącznie ze spacjami) przy tłumaczeniu specjalistycznym oraz stronę zawierającą 1125 znaków (łącznie ze spacjami) przy tłumaczeniu przysięgłym. 14. Dokumenty przekazane do tłumaczenia w formie prezentacji Power Point rozliczane będą wg jednostki rozliczeniowej: 3 slajdy, odpowiadającej stawce za 1 stronę tłumaczenia pisemnego, przy zachowaniu analogicznych trybów tłumaczeniowych. 15. Stawka za weryfikację tłumaczeń pisemnych wynosi 50% stawki podstawowej. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia i sposób wykonania zamówienia zawarte są w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 795400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msw.gov.pl lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach