Przetargi.pl
Zakup usług pozostałych - Dozorowanie obiektów będących w zarządzie MOSiR Mysłowice.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, ul. ks. N. Bończyka 32z
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3171802 , fax. 032 2221173
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. ks. N. Bończyka 32z 32z
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 032 3171802, fax. 032 2221173
  REGON: 00078769000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.myslowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług pozostałych - Dozorowanie obiektów będących w zarządzie MOSiR Mysłowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest: zakup usług pozostałych - dozorowanie obiektów będących w zarządzie MOSiR Mysłowice. 2. Zakres zamówienia: bezpośrednia fizyczna ochrona nieruchomości wraz z obiektami i przyległymi terenami zielonymi MOSiR Mysłowice, w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielcze
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1.1) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 uPzp, obowiązkiem jest wykazanie posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. wykażą, iż: 1.1.1) posiadają aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm.); 1.2) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, obowiązkiem jest wykazanie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykazania, iż: 1.2.1) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie, tj. referencje lub protokoły odbioru w celu potwierdzenia doświadczenia zawodowego - zał. Nr 2 do siwz; Za usługę podobną zamawiający uzna: objęcie ochroną fizyczną (dozorem) minimum 1 obiektu. 1.2.2) dysponują lub będą dysponować: a) radiotelefonem - minimum 3 szt., b) samochodem osobowym wyposażonym w przenośny środek łączności - 2 szt. - zał. Nr 3 do siwz; 1.2.3) dysponują lub będą dysponować minimum 8 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności, w tym: 1) kierownik - pełniący całodobowy nadzór nad wykonywanym przedmiotem zamówienia oraz pracownikami wykonującymi niniejszą usługę - nie mniej niż 1 osoba, posiadającą: - kwalifikacje zawodowe: licencja I stopnia, - doświadczenie: staż zawodowy liczony wyłącznie z pracy w ochronie, policji, straży miejskiej lub jako żołnierz zawodowy, - wykształcenie: min. wykształcenie średnie; 2) pracownik ochrony fizycznej - nie mniej niż 7 osób, - zał. Nr 4 do siwz; 1.3) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, obowiązkiem jest wykazanie, iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wykażą, iż: 1.3.1) posiadają środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych 00/100) lub posiadają zdolność kredytową w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) oraz załączenie dokumentów potwierdzających te środki finansowe lub tę zdolność kredytową; 1.3.2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), - w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia; 1.4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych jw. nastąpi na podstawie załączonych do oferty: oświadczenia (zał. Nr 1 do siwz lub zał. Nr 1a do siwz) oraz dokumentów, o których mowa poniżej, wg formuły: spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na podstawie art. 44 uPzp, wykonawca składa wraz z ofertą: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 uPzp - z wykorzystaniem wzoru określonego w zał. Nr 1 do siwz, oraz 1.1) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp, następujący dokument: 1.1.1) aktualną koncesję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym; 1.1.2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony/ne/ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.1.3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.1.4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.1.5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - 8) ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.1.6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty, o których mowa w punktach od 1.1.1) do 1.1.6), składa oddzielnie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; 1.2) w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujące dokumenty: 1.2.1) wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - zał. Nr 2 do siwz; 1.2.2) wykaz niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca - zał. Nr 3 do siwz; 1.2.2a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt. 1.2.2), wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował; 1.2.3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. Nr 4 do siwz; 1.2.3a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt. 1.2.3), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 1.2.4) dokument stwierdzający, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.3) w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, następujące dokumenty: 1.3.1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.3.2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 2.1) składają oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 1a do siwz); 2.2) oddzielnie wykazują, iż posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp, - na potwierdzenie w/w warunku każdy z wykonawców z osobna składa dokument, o którym mowa w ppkt. 1.1; 2.3) wspólnie wykazują, iż: 2.3.1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - na potwierdzenie ww. warunku wykonawcy wspólnie przedkładają dokument(y), o którym(ch) mowa w ppkt. 1.2, - dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w ppkt 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 sumowaniu podlega doświadczenie oraz potencjał techniczny w/w wykonawców; 2.3.2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - na potwierdzenie ww. warunku wykonawcy wspólnie przedkładają dokumenty, o których mowa w ppkt. 1.3, - dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w ppkt 1.3.1 i 1.3.2 sumowaniu podlega potencjał ekonomiczny i finansowy ww. wykonawców, - w przypadku złożenia oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty, o którym mowa w ppkt. 1.3.2 muszą być wystawione na wspólnika/ów/ spółki cywilnej; 2.4) obowiązane są załączyć do oferty pełnomocnictwo, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument z którego wynika ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez osobę/osoby/ uprawnioną/e/ do reprezentowania z osobna każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument z którego wynika ustanowienie pełnomocnika należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: - ppkt. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - ppkt. 1.1.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 powinny być wystawione przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z terminami określonymi w ust. 2 § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy, o których mowa w pkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. Złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu sporządzonych w języku obcym jest dopuszczalne wraz z załączeniem tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez osobę/osoby/ uprawnioną/e/ do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem. 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 1 do siwz lub zał. Nr 1a do siwz), wykazy (zał. Nr 2, 3 i 4 siwz) muszą być podpisane przez osobę/osoby/ uprawnioną/e/ do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem. 8. Dokumenty, o których mowa w niniejszej części ogłoszenia, z zastrzeżeniem ppkt 2.4 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby/ uprawnioną/e/ do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.myslowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach