Przetargi.pl
Ograniczenie strat energetycznych poprzez termomodernizację dachu dużej hali przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Moniuszki 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6724337 , fax. 032 6724337
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Moniuszki 10 10
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6724337, fax. 032 6724337
  REGON: 00674827000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa Gminy Zawiercie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ograniczenie strat energetycznych poprzez termomodernizację dachu dużej hali przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Ograniczenie strat energetycznych poprzez termomodernizację dachu dużej hali przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu. Zakres zamówienia obejmuje: demontaż istniejącego pokrycia dachowego; wywiezienie odpadów po demontażu na wysyp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452614101
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami punktu IX SIWZ i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp oraz spełniają warunki szczegółowe: a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu (budowie), modernizacji lub remoncie pokrycia dachu o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 i wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każde; b) dysponują lub będą dysponowali osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi: - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. c) dysponują lub będą dysponowali sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.: - samochód samowyładowczy o ładowności co najmniej 5 ton - min. 1 szt., - wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym (min. 0,5 t) - min. 1 szt., - żuraw okienny przenośny (min. 0,15t) - min 1 szt. d) posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 zł. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. W/w zostaną uznane za spełnione jeżeli Wykonawca złoży dokumenty i oświadczenie, o których mowa w pkt. VI SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), z którego wynika wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu (budowie), modernizacji lub remoncie pokrycia dachu o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 i wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każde. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane prace zostały wykonane należycie; 4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Przedłożony przez wykonawcę wykaz musi potwierdzać, że personel przewidziany do realizacji zamówienia posiada stosowne uprawnienia budowlane. Do wykazu należy dołączyć stosowne uprawnienia pracowników i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Wskazane uprawnienia muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty. Jeżeli w wykazie, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; 5) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń; 6) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą: 7) Druk Formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 8) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. 9) Dowód wniesienia wadium. 10) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu). W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z umieszczoną klauzulą: za zgodność z oryginałem. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V SIWZ muszą spełniać oni łącznie. Ich potencjały ludzkie, techniczne, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa zostaną zsumowane, aby mogli spełniać warunki udziału w postępowaniu. Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie wykonawcy(ów). Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania: a) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie VI ppkt 2, dotyczące każdego partnera konsorcjum. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 1 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą oddzielne lub wspólne; b) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów; c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach