Przetargi.pl
Zakup urządzeń sieciowych, osprzętu, komputerów dla Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej. numer postępowania: ZP/D/MP/9/2016

Politechnika Warszawska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 2346206, 2346630 , fax. 022 2346217, 6286075
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 2346206, 2346630, fax. 022 2346217, 6286075
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzeń sieciowych, osprzętu, komputerów dla Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej. numer postępowania: ZP/D/MP/9/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń sieciowych, osprzętu, komputerów dla Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej tj.: 1.1. Komputer typ 1 - sztuk 3; 1.2. Komputer przenośny - sztuk 1; 1.3. MONITOR LCD - sztuk 3; 1.4. Urządzenie wielofunkcyjne - sztuk 2; 1.5. UPS TYP 1 - sztuk 3 np. Cover PRM3 lub równoważny o nie gorszych parametrach niż w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, strona 4; 1.6. Przełącznik sieci LAN - sztuk 9 np. Cisco 2960X-48TD-L lub równoważny o nie gorszych parametrach niż w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, strona 5-6; 1.7. Przełącznik rutujący sieci LAN - sztuk 1. Przełącznik stackowalny (np.: Cisco WS-C3850-24T-S lub równoważny o nie gorszych parametrach niż w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, strona 7-8; 1.8. Wsparcie pamięci masowej 1.9. Taśmy - sztuk 10; 1.10. Serwer typ 1 - sztuk 1; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt oraz ilości) znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja asortymentowo-techniczna. 3. Urządzenia powinny być produktami wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. 4. Urządzenia oraz ich wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 5. Do urządzeń musi być dołączony nośnik ze wszystkimi sterownikami oraz narzędziami diagnostycznymi kompatybilnymi z wymienionymi systemami operacyjnymi. 6. Zapewnienie dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowanego poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu urządzenia - do oferty należy dołączyć link strony. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych [zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)] pod warunkiem, iż sprzęt równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Przez sprzęt i urządzenia równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach nie gorszych niż wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja asortymentowo-techniczna. 9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wskazano jakiekolwiek znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć, że wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne od opisanych. 10. Oferowane urządzenia, oprogramowanie i licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentów. 11. Dostarczone urządzenia muszą być objęte serwisem producenta u Zamawiającego. Żaden z elementów dostarczonych nie może być plombowany. W ramach napraw nie dopuszcza się wymiany komponentów składowych urządzeń na gorsze niż dostarczone. 12. Oferowane serwery muszą być przygotowane do współpracy z systemami operacyjnymi takimi jak: Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Linux 6, Gentoo (Debian) Linux, FreeBSD 10. 13. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V ? 10%, 50Hz. 14. Wraz z dostawą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokument wydany przez producenta poszczególnych przedmiotów zamówienia, poświadczający datę ich produkcji Sprzęt winien być w momencie dostawy nie starszy niż 120 dni od daty produkcji. Wszystkie urządzenia muszą podchodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producentów i do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenia Wykonawcy. 15. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako nie gorsze niż podane w SIWZ, brak możliwości spełnienia przez proponowane urządzenie lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny. 16. Wykonawca załączy do oferty dokument (specyfikację techniczną) potwierdzający spełnianie przez oferowane urządzenia wszystkich wymagań technicznych. Opisy te muszą jednoznacznie identyfikować oferowane urządzenia poprzez wskazanie ich modeli/symboli katalogowych wg katalogów producentów. 17. Warunki gwarancji: 17.1. Oferowane urządzenia powinny być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta, o ile nie zaznaczono inaczej w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy i gwarancyjny; 17.2. Dostarczone urządzenia muszą być objęte serwisem w siedzibie Zamawiającego; 17.3. Naprawa musi rozpocząć się najpóźniej 24h od zgłoszenia awarii. W przypadku jeżeli naprawa musi trwać dłużej niż 24h od jej rozpoczęcia dostawca ma obowiązek w trybie natychmiastowym dostarczyć zamawiającemu zastępczy sprzęt równoważny z naprawianym na cały okres trwania naprawy. Przez tryb natychmiastowy rozumie się 24 godziny od momentu rozpoczęcia naprawy; 17.4. Przez cały okres gwarancji urządzenia muszą zachować nie gorszą niż pierwotna konfigurację sprzętową. 18. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby Użytkownika w wyznaczone miejsce oraz rozładunek. Baza dostawy: franco Użytkownika, tj. do Domu Studenckiego Mikrus, przy ul. Waryńskiego 10, 00-631 Warszawa, zgodnie z asortymentem zawartym w Załączniku 1 do SIWZ w ramach wartości brutto Umowy. tzn. wszystkie koszty i ryzyka do franco ponosi Wykonawca. 19. KRYTERIA ŚRODOWISKOWE: 19.1. Sprzęt sieciowy powinien mieć niski poziom zużycia energii i związane z nim emisje dwutlenku węgla (CO2). 19.2. Komputery muszą spełniać przyjęte kryteria efektywności energetycznej, standardy ergonomiczne i środowiskowe. Wymaga się aby komputery posiadały oznaczenie ENERGY STAR w wersji 6.0., poziom emitowanego hałasu oraz oferowany sprzęt komputerowy, mierzony według normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE) nie przekraczał 21 dB, oferowane monitory komputerowe muszą spełniać kryteria programu ochrony środowiska EPEAT na poziomie GOLD. 19.3. Urządzenia z oznakowaniem CE zgodne z dyrektywami wydanymi przez Komisję Europejską. Zgodne z Dyrektywą RoHS. 19.4. Certyfikaty emisji elektromagnetycznej i środowiskowe: - FCC Part 15 Class A, - EN 55022 Class A (CISPR22), - EN 55024 (CISPR24), - AS/NZS CISPR22 Class A, - CE, - CNS13438 Class A, - MIC, - GOST, - China EMC Certifications, - Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU. 19.5. Certyfikaty bezpieczeństwa: - UL 60950-1, Second Edition, - CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition, - TUV/GS to EN 60950-1, Second Edition, - CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations, - CE Marking, - NOM (through partners and distributors).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy i 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach