Przetargi.pl
DOSTARCZENIE I WDROŻENIE URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Filmoteka Narodowa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-975 Warszawa, ul. Puławska 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8455074 , fax. 022 540 83 33
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filmoteka Narodowa
  ul. Puławska 61 61
  00-975 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8455074, fax. 022 540 83 33
  REGON: 00027612700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.fn.org.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTARCZENIE I WDROŻENIE URZĄDZEŃ SIECIOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie będzie polegało na zakupie 4 urządzeń typu Firewall, 11 urządzeń typu AccessPoint wraz z kontrolerem oraz 18 urządzeń typu przełącznik. Poza dostarczeniem sprzętu oferent zobowiązany będzie do instalacji dostarczonego sprzętu, jego konfiguracji wraz z jej przeniesieniem z obecnie używanych urządzeń, które wymagają zastąpienia ze względu na ich wiek i awaryjność. Urządzenia typu AP oraz kontroler mają umożliwić uruchomienie w budynkach Filmoteki Narodowej sieci bezprzewodowej wraz z pełną kontrolą urządzeń z niej korzystających. Sieć ma być uruchomiona dla pracowników oraz dla gości. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia następujących urządzeń/sprzętu: 1. System zabezpieczeń 1 (SECURITY) - 1 szt., 2. System zabezpieczeń 2 (SECURITY) - 1 szt., 3. System zabezpieczeń 3 (SECURITY) - 1 szt., 4. Sieć bezprzewodowa - Kontroler (WLAN) - 4 szt., 5. Sieć bezprzewodowa - Punkt dostępowy wraz z zasilaczem PoE (WLAN) - 11 szt., 6. Sieć przewodowa - Przełącznik 1 (LAN) - 4 szt., 7. Sieć przewodowa - Przełącznik 2 (LAN) - 8 szt., 8. Sieć przewodowa - Przełącznik 3 (LAN) - 6 szt.. Ponadto Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia oraz wdrożenia dostarczonego sprzętu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i wsparcie techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.fn.org.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach