Przetargi.pl
18/P/2016 Rozbudowa infrastruktury IT w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM - 3 części, wraz z odkupieniem obudowy C3000 w Części Nr 2.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 273 17 00, 273 17 01 , fax. 22 718 03 50
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
  ul. Andrzeja Sołtana 7 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 17 00, 273 17 01, fax. 22 718 03 50
  REGON: 00102404300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  18/P/2016 Rozbudowa infrastruktury IT w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM - 3 części, wraz z odkupieniem obudowy C3000 w Części Nr 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie teleinformatycznego sprzętu sieciowego i serwerowego do rozbudowy infrastruktury IT NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM wraz z odkupieniem przez Wykonawcę obudowy C3000 w Części Nr 2, oraz dostawa oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne zawarte są w Załączniku A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla wszystkich części przedmiotu zamówienia w następujących wysokościach: Część Nr 1 - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) Część Nr 2 - 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) Część Nr 3 - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). 3. Wykonawca wnosi wadium w dowolnie wybranej, spośród niżej wymienionych, formie: 3.1 W pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Raiffeisen Bank Polska Nr rachunku 09 1750 0009 0000 0000 0347 9226 z adnotacją: Wadium - Nr sprawy 18/P/2016 Rozbudowa infrastruktury IT w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM - 3 części, wraz z odkupieniem obudowy C3000 w Części Nr 2. Dotyczy Części Nr ........... 3.2 W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3 W gwarancjach bankowych, 3.4 W gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.) w terminie do 17.06.2016 r. do godz. 12:00. Sposób przekazania wadium w formach wskazanych w pkt. 3.2 - 3.5: w kasie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w budynku Nr 24. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polatom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach