Przetargi.pl
Dostawa Systemu równoważników obciążeń na potrzeby realizacji projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z jego instalacją, konfiguracją i uruchomieniem oraz wykupienie od producenta gwarancji oraz usługi wsparcia i aktualizacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5349259, 5349169 , fax. 022 5349341
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej
  ul. Kasprzaka 18/20 18/20
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5349259, 5349169, fax. 022 5349341
  REGON: 01751079400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Systemu równoważników obciążeń na potrzeby realizacji projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z jego instalacją, konfiguracją i uruchomieniem oraz wykupienie od producenta gwarancji oraz usługi wsparcia i aktualizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie usług, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy, 2) sprzedaż Kupującemu Systemu równoważników obciążeń, w tym 4 szt. równoważników obciążeń, spełniających wymagania opisane w załączniku nr 1 do umowy, 3) dostarczenie Kupującemu licencji niezbędnych do realizacji wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy, 4) opracowanie i przekazanie Kupującemu dokumentacji opisanej w załączniku nr 1 do umowy, 5) wykupienie dla Kupującego gwarancji oraz usługi wsparcia i aktualizacji producenta dla Systemu równoważników, zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 6 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do umowy. 3. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy określił w SIWZ wymagania z użyciem znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, to należy traktować takie określenie jako przykładowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych), zgodnie z pkt X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uke.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach