Przetargi.pl
Zakup, transport, montaż oraz instalacja wyposażenia / urządzeń do nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej położonej w Lubinie przy ul. Budziszyńskiej.

Powiat Lubiński ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, Jana Kilińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 71 13 , fax. 76 746 71 13
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubiński
  Jana Kilińskiego 12 B
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 71 13, fax. 76 746 71 13
  REGON: 39064722200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-lubin.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, transport, montaż oraz instalacja wyposażenia / urządzeń do nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej położonej w Lubinie przy ul. Budziszyńskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, montaż oraz instalacja wyposażenia / urządzeń do nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej położonej w Lubinie przy ulicy Budziszyńskiej. Zakup obejmuje m. in.: meble i sprzęt do sypialni wychowanków, pokoju wychowawcy z pełnym wyposażeniem biurowym, sali komputerowej, kuchni, świetlicy, pokoju dziennego, spiżarni, warsztatu, pralni. Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie dysponował niezbędnym sprzętem umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał zamówień oraz zakupu, transportu, montażu oraz instalacji wyposażenia placówki w ilościach zapewniających prawidłową realizację umowy oraz w czasie umożliwiającym terminową realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku wyposażenia / urządzeń wymagających montażu, instalacji lub złożenia Wykonawca zobowiązany jest dokonać tych czynności we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego zamontowanego, zainstalowanego lub złożonego wyposażenia / urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażanie / urządzenia fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń i użytkowania do pomieszczeń w budynku przy ulicy Budziszyńskiej w Lubinie. Rozmieszczenie, montaż i instalacja wyposażenia / urządzeń zostanie zrealizowana zgodnie ze szczegółowym wykazem i opisem wyposażenia obiektu (formularz cenowy) – załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykazem pomieszczeń – załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy bez wezwania przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazują zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach