Przetargi.pl
Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 6, 55-200 Oława Formuła projektuj i wybuduj

Powiat Oławski ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, ul. 3 Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 301 15 22 , fax. 71 301 15 62
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oławski
  ul. 3 Maja 1
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 301 15 22, fax. 71 301 15 62
  REGON: 93193472700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.olawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 6, 55-200 Oława Formuła projektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie modernizacji źródła ciepła w budynku Domu Pomocy Społecznej w Oławie 2. Zakres zadania obejmuje nw. zakres prac: 2.1 Prace projektowe, 2.1.1 prace przedprojektowe wykonane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych 2.1.2 opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej według założeń części przedprojektowej wraz z ich uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez Zamawiającego 2.1.3 uzyskanie w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego dokumentacje projektowe właściwych decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa 2.2 Prace budowlane, 2.2.1 wykonanie kompletnej instalacji kotła na gaz 2.2.2 dostosowanie istniejących urządzeń i instalacji w obiekcie do prawidłowego współdziałania z nowo zaprojektowaną instalacją kotła 2.3 Obsługa gwarancyjna i serwisowa wbudowanego w ramach zamówienia kotła na gaz 3 Zadanie realizowane na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Modernizacji Źródła Ciepła – Dom Pomocy Społecznej 55-200 Oława, ul. Lwowska opracowanym przez Integrum Sp z o.o. , Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, opracowujący mgr inż. Jakub Szymanowicz, stanowiącym Załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji. 4 Zużycie gazu w DPS w latach 2015 – 2018 przedstawia się następująco: • 2015 – 89 740 m3 • 2016 – 97 707 m3 • 2017 – 99 670 m3 • 2018 – 85 593 m3 5 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, iż kosztorys ten nie będzie stanowił przedmiotu oceny, stanowić będzie wyłącznie dokument pomocniczy służący do zbadania złożonych ofert, pod kątem rażąco niskiej ceny, w oparciu o wycenę określonych grup robót. 6 Kosztorys złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą, stanowić będzie również podstawę do rozliczenia ewentualnych robót uzupełniających. 7 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, Bank Spółdzielczy w Oławie 05 9585 0007 0010 0018 0542 8091 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium - „Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 6, 55-200 Oława - Formuła projektuj i wybuduj” 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaleca się w interesie wykonawcy, w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, pok. 218, przed upływem terminu składania ofert. Nie ma obowiązku załączać dokumentu wadium wniesionego w formie niepieniężnej do oferty (w przypadku, gdy wadium zostanie zdeponowane w oryginale w siedzibie Zamawiającego, o czym mowa w pkt 8.4.). Jeśli Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zostanie jednak złożone w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty, zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 8.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. 8.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczeń o których mowa w punkcie 8.2. niniejszej SIWZ, gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.6.1. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej, jako Beneficjenta należy oznaczyć Powiat Oławski, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława 8.7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach