Przetargi.pl
Wzmocnienie koron murów ruin pałacu w m. Grębocice

Gmina Grębocice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-150 Grębocice, ul. Głogowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 831 50 31 , fax. 768 315 077
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grębocice
  ul. Głogowska 3
  59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 831 50 31, fax. 768 315 077
  REGON: 39064760100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebocice.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie koron murów ruin pałacu w m. Grębocice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót remontowo-budowlanych planowanych do wykonania: - Naprawa spękań koron murów - Fragmentaryczne przemurowanie lub wzmocnienie ceglanych nadproży - Miejscowe uzupełnienie murów - Konstrukcyjne zabezpieczenie koron murów wieńcami żelbetowymi i prętami ze stali nierdzewnej - Oczyszczenie i uzupełnienie wątków kamienno-ceglanych - Remont podestu schodów z odbudową sklepienia piwnicznego i odtworzeniem balustrady murowanej. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony dokument zamówienia (wg załączonego wzoru nr 1 ), b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty), d) kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach