Przetargi.pl
Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3

Gmina Miejska Zgorzelec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 77 56 988 , fax. 075 77 56 988
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Zgorzelec
  ul. Domańskiego 7
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 77 56 988, fax. 075 77 56 988
  REGON: 23082154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie realizacja robót budowlanych w zakresie ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 w Zgorzelcu, obejmujących wykonanie prac budowlano-montażowych i towarzyszących wraz z pracami zabezpieczającymi, tj. rozbiórka istniejącego ogrodzenia terenu Przedszkola Niepublicznego Nr 3 „Pajacyk” w Zgorzelcu i budowa nowego ogrodzenia. 2) Łączna długość ogrodzenia wynosi około 278 metrów, w skład którego wchodzi brama wjazdowa oraz furtka wejściowa. 3) Przedmiotowa inwestycja znajduje się przy ul. Tuwima 2A w Zgorzelcu na terenie działki nr 24/4 Bi Obr. V AM-3. 4) Zakres przedmiotu zamówienia dot. dokumentacji projektowej obejmuje: 1) sporządzenie projektu wykonawczego; 2) sporządzenie programu zapewnienia jakości oraz planu BIOZ. 5) Zakres przedmiotu zamówienia dot. robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) demontaż stalowych elementów ogrodzenia; 2) rozbiórkę betonowych elementów ogrodzenia; 3) utylizację materiałów z rozbiórki; 4) wykonanie wykopów pod nowe ogrodzenie; 5) wykonanie ław/stóp fundamentowych; 6) zasypanie wykopów; 7) montaż elementów ogrodzenia; 8) odtworzenie części chodnika poprzez ułożenie kostki brukowej w obrębie ogrodzenia; 9) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej; 10) odtworzenie terenu zielonego. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, sporządzonym 16 lipca 2019r., stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 7) Jeżeli w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przez cały okres realizacji prac projektowych i robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, we własnym zakresie i na swój koszt następujące osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: a) projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, albo inne odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania wymaganych uprawnień. Osoby wskazane powyżej, powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z obowiązującą ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 9) Podwykonawstwo: a) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. b) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. c) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 3 do SIWZ. 10) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom), wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na: - przygotowaniu zaplecza budowy; - wykonywaniu robót ogólnobudowlanych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia a wynikających z zakresu robót budowlanych (ppkt 5 niniejszego punktu); - wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie tj.: przenoszenie materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac – zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. b) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. c) W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie (własne i/lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. d) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45340000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt. 2-3 Rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/ informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. UWAGA! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach