Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb KPPSP w Węgrowie

Starostwo Powiatowe w Węgrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 7922617 , fax. 25 7922617 w. 145
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie
  ul. Przemysłowa 5 5
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 7922617, fax. 25 7922617 w. 145
  REGON: 71158666200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegrowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb KPPSP w Węgrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wody o pojemności 3000 dm3, z napędem 4x4. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami (rok produkcji 2013); c) posiadać komplet dokumentacji technicznej - eksploatacyjnej. d) wymagany okres gwarancji - gwarancja na cały pojazd z wyposażeniem 24 miesiące liczone od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. e) odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Wykonawcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatwegrowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach