Przetargi.pl
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych

Gmina Klukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-214 Klukowo, Mazowiecka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48862774520 , fax. +48862774542
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klukowo
  Mazowiecka 14
  18-214 Klukowo, woj. podlaskie
  tel. +48862774520, fax. +48862774542
  REGON: 45067018900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klukowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Pojazd musi być fabrycznie nowy i spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach PSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, pełne świadectwo winno być dostarczone wraz z pojazdem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach