Przetargi.pl
„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B na odcinku Sobolewo-Henrykowo (Gm. Supraśl)”

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B na odcinku Sobolewo-Henrykowo (Gm. Supraśl)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B na odcinku Sobolewo-Henrykowo (Gm. Supraśl). Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym w ilości 0,88 km Zabezpieczenie (lub przeniesienie) istniejącego punktu osnowy geodezyjnej w ilości 3 szt. Karczowanie krzaków i poszycia w ilości 0,07 ha Karczowanie pni drzew o średnicy 10-35 cm w ilości 123 szt. Karczowanie pni drzew o średnicy 36-55 cm w ilości 1 szt. Karczowanie pni drzew o średnicy ponad 55 cm w ilości 20 szt. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm w ilości 384 m2 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 50 cm w ilości 5212 m2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. w-wy 20 cm w ilości 3711 m2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 8 cm w ilości 3711 m2 Rozebranie nawierzchni z brukowca w ilości 11 m2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) w ilości 86 m2 Rozebranie chodników z płyt betonowych w ilości 47 m2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego ułożenia w ilości 43 m2 Rozebranie krawężników betonowych w ilości 111 m Rozebrnanie obrzeży betonowych do ponownego ustawienia w ilości 24 m Rozebranie ogrodzeń z siatki ze słupkami stalowymi na cokole betonowym w ilości 129 m Rozebranie przepustów z rur betonowych w ilości 9 m Rozebranie słupków do znaków w ilości 10 szt Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów w ilości 21 szt Rozebranie ław pod krawężniki w ilości 12 m2 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład w ilości 2144 m3 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat II z pozyskaniem i transportem gruntu w ilości 2343 m3 Regulacja pionowa studizenek rewizyjnych w ilości 4 szt. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w ilości 8463 m2 Wykonanie w-wy mrozoochronnej,gr w-wy 15 cm w ilości 126 m2 Wykonanie w-wy mrozoochronnej,gr w-wy 20 cm w ilości 478 m2 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni w ilości 3996 m2 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 3996 m2 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. w-wy 15cm w ilości 477,5 m2 Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego Cnr, gr. w-wy 10 cm w ilości 682 m2 Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego Cnr, gr. w-wy 15 cm w ilości 224 m2 Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego Cnr, gr. w-wy 25 cm w ilości 5992 m2 Wykonanie podbudowy z chudego betonu , gr. w-wy 30cm w ilości 195 m2 Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego Cnr, gr. w-wy 15 cm (pobocza) w ilości 1392 m2 Wykonanie nawierzchni żwirowych , gr. w-wy 20 cm w ilości 58 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys.i 10 cm w ilości 104 m2 Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych w ilości 91 m2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca , gr. w-wy 5cm w ilości 238 m2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa wiążąca , gr. w-wy 8cm w ilości 3758 m2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa ścieralna , gr w-wy 4cm w ilości 3924 m2 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. gr. w-wy 5 cm w ilości 124 m2 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi w ilości 12 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (zjazdy) w ilości 377 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (jezdnia) w ilości 1704 m2 Umocnienie skarp pustakami oporowymi w ilości 18 m Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10cm w ilości 3729 m2 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce w ilości 94 m2 Ułożenie przepustów rurowych HDPE o średnicy 40cm pod zjazdami w ilości 66,5 m Oznakowanie poziome - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie w ilości 73 m2 Oznakowanie poziome - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie w ilości 111 m2 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych w ilości 20 szt. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków w ilości 28 szt. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych U-14a typ N2W4 w ilości 216 m Ustawienie barier typu Olsztyńskiego w ilości 18 m Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych U-11a w ilości 16 m Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej w ilości 507 m Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x22 cm na ławie betonowej w ilości 243 m Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25 cm na ławie betonowej w ilości 602 m Ustawienie oporników kamiennych o wym. 12x25 cm na ławie betonowej w ilości 50 m Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wym. 20x30cm na ławie betonowej w ilości 56 m Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm w ilości 682 m2 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm (mateirał z rozbiórki) w ilości 43 m2 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm w ilości 365 m Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm (materiał z rozbiórki) w ilości 24 m Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm w ilości 141 m Ułozenie ścieków drogowych korytkowych o wym. 50x50x20 cm w ilości 4,5 m Ułozenie ścieków drogowych korytkowych o wym. 60x50x15 cm w ilości 40 m Ułożenie masy zalewowej uszczelniającej w ilości 88 m Przebudowa studni ściekowych w ilości 4 szt. przepusty Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym w ilości 2 szt. Rozebranie wybrukowań z brukowca w ilości 8 m2 Rozebranie przepustów z rur HDPE o średnicy 60 cm w ilości 7,3 m Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80 cm w ilości 9,5 m Rozebranie ścianek czołowych przepustów w ilości 19,0 m3 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład w ilości 295 m3 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat II z pozyskaniem i transportem gruntu w ilości 291 m3 Pompowanie wody w ilości ryczałt Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym o śr. 70 cm w ilości 10 m Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym o śr. 100 cm w ilości 10 m Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w ilości 1 szt. Zbrojenie betonu stalą BSt-500S w ilości 2125 kg Betonowanie betonem klasy C25/30 [B30], W8, F150, w ilości 25 m3 Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 [B15] w deskowaniu w ilości 2 m3 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 88 m2 Wykonanie palisady z kołków w ilości 23 m Humusowanie skarp przy gr. humusu 10 cm w ilości 360 m2 Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp w ilości 120 m Ułożenie rur osłonowych o śr. 110 mm w ilości 10 m roboty niekwalifikane Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład w ilości 75 m3 Rozebranie krawężników betonowych w ilości 26 m Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) w ilości 146 m2 Profilowanie i zagęszczenie podłoża w ilości 146 m2 Wykonanie podbudowy z chudego betonu , gr. w-wy 30cm w ilości 146 m2 Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych w ilości 146 m2 Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10cm w ilości 55,50 m2 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej w ilości 26 m Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ilości ryczałt Przebudowa sieci elektrycznej w ilości ryczałt Przebudowa wodociągu w ilości ryczałt Założenie rur osłonowych na istniejące kable elektroenergetyczne śr. Rury 160 mm w ilości 10 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 55 000,00 złotych. 13.2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 13.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 13.3.1. pieniądzu, 13.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 13.3.3. gwarancjach bankowych, 13.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 13.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 13.6. Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 13.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w pok. Nr 17 Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, a kopię należy zamieścić w ofercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenia wstępne, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 1 i 2 do SIWZ). 11.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 11.2.1. zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, 11.2.2. złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 1 do SIWZ, 11.2.3. złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: 11.2.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 11.2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 11.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 11.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 11.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 11.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 11.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ. 11.7. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach