Przetargi.pl
zakup samochodu do odbierania odpadów dla Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 48-120 Baborów, ul. Krakowska 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 403 69 66
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Krakowska 1
  48-120 Baborów, woj. opolskie
  tel. 77 403 69 66
  REGON: 530585622
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup samochodu do odbierania odpadów dla Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego trzyosiowego używanego pojazdu do odbierania odpadów- śmieciarki, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016 r. Przebieg dostarczonego pojazdu nie może być większy niż 140 000 km, musi spełniać normę Euro 6 w zakresie emisji spalin. Pojazd musi posiadać automatyczną skrzynię biegów. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdu do siedziby zamawiającego 48-120 Baborów, ul. Krakowska 1. Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku numer 6 do SWZ.Dodatkowe wymagania wskazano we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach