Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-040 Ozimka, Antoniów, ul. Powstańców Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 651 980 , fax. 774 651 550
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 54
  46-040 Ozimka, woj. opolskie
  tel. 774 651 980, fax. 774 651 550
  REGON: 53056982400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkim.ozimek.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego za 100% udziałem Gminy Ozimek

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2017 r. poz.128), oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2016r., poz. 2022). Szczegółowy zakres prac został opisany w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 4.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) Szczegółowy opis oferowanego pojazdu (karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz nazwę producenta, itp. potwierdzające że oferowany pojazd jest zgodny z niniejszym SIWZ), c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz), f) oświadczenia o których mowa w punkcie 10 IDW na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW ; g) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE - Załącznik nr 6 do niniejszej IDW; h) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach