Przetargi.pl
Zakup rozwiązania HSM wraz z migracją

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, Wspólna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  Wspólna 2
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 012276098
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup rozwiązania HSM wraz z migracją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa klastra modułów kryptograficznych klasy HSM (Hardware Security Module) wraz z wdrożeniem oraz gwarancją producenta.2. Termin realizacji zamówienia:1) Nie później niż do dnia 21.12.2022 r. w zakresie dostawy sprzętu,2) 7 dni od dostarczenia sprzętu w zakresie wdrożenia, jednak nie później niż do 28.12.2022 r.,3) 60 miesięcy w zakresie gwarancji producenta zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz postanowieniami umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych).2. Szczegółowe wymagania dot. wadium opisane są w Rozdziale XI SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach