Przetargi.pl
Wykonywanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach gminnych na terenie Miasta Pruszkowa.

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, J.I. Kraszewskiego 14/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  J.I. Kraszewskiego 14/16
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  REGON: 015834660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach gminnych na terenie Miasta Pruszkowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres Robót będzie obejmował:- Roboty polegające na umieszczeniu nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z materiałów Wykonawcy,- Roboty związane z bieżącą konserwacją, montażem i demontażem istniejącego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,- Roboty związane z bieżącą konserwacją - odtworzeniem istniejącego oznakowania poziomego z materiałów Wykonawcy,- Roboty związane z wykonywaniem nowego oznakowania poziomego z materiałów Wykonawcy,wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu.2. Szczegółowy zakres rzeczowy Robót, wymagania techniczne i technologiczne, dotyczące wykonywania i odbioru Robót zostały określone w Umowie, Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 i nr 1 a do SWZ) i w Załączniku Nr 3 (SST) do Umowy.a) wykaz dróg gminnych na terenie Miasta Pruszkowa zawiera Załącznik Nr 1 do Umowyb) wykaz dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta Pruszkowa zawiera Załącznik Nr 2 do Umowy.3. Przyjęte ilości przedmiarowe Robót są szacunkowe. Faktyczny zakres Robót realizowany będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych Zleceń Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie w gospodarczym.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 150 000,00 zł.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że4.1/ wykonał roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w tym:- wykonaniem co najmniej 3 robót budowlanych polegających na wykonywaniu bieżących konserwacji z zakresu wykonania oznakowania pionowego i poziomego.Każda z przedstawionych prac musi mieć wartość brutto min. 150 000,00 zł
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach