Przetargi.pl
Przebudowa drogi w m. Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn

GMINA MŁODZIESZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MŁODZIESZYN
  ul. Wyszogrodzka 25
  96-512 Młodzieszyn, woj. mazowieckie
  REGON: 750148354
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mlodzieszyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w m. Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn o dł. 717,56m. wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu.W ramach zamówienia zostanie przebudowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o o szerokości 3,50m z dwom mijankami wraz z dwustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,5 m.Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł)2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w:a) Pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego – 34 9011 0005 0390 3274 2000 0020b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.4) Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.5) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.6) Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 2 b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej8) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące Zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:a) Dysponują co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz będącej członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierówb) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty w zakresie budowy/przebudowy/odbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto każda.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach