Przetargi.pl
Kompleksowa obsługę podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Muzeum Historii Polski w Warszawie II

Muzeum Historii Polski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 33/35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 211 90 01/02 , fax. 22 211 90 33
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Polski
  ul. Mokotowska 33/35
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 211 90 01/02, fax. 22 211 90 33
  REGON: 140530761
 • Adres strony internetowej zamawiającego: muzhp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługę podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Muzeum Historii Polski w Warszawie II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa pracowników oraz osób nie będących pracownikami Muzeum Historii Polski w Warszawie, wskazanych przez Zamawiającego, w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi w zakresie: a) rezerwacji, sprzedaży, wystawiania i wydawania biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych dalekobieżnych na trasach krajowych i zagranicznych;b) rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach w kraju i za granicą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63500000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje:1. co najmniej 2 usługi polegające na obsłudze jednego podmiotu sektora finansów publicznych w zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych i/lub kolejowych/ autobusowych dalekobieżnych na trasach krajowych i zagranicznych o wartości min. 300 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) trwającą nie krócej niż 6 m-cy, wartość rozumiana jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące zarówno cenę za usługę rezerwacji, jak i wartość zakupionych biletóworaz2. co najmniej 2 usługi polegające na obsłudze jednego podmiotu sektora finansów publicznych w zakresie rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych w hotelach w kraju i za granicą, o wartości min. 300 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), trwającą nie krócej niż 6 m-cy, wartość rozumiana jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące zarówno cenę za usługę rezerwacji, jak i wartość zakupionych miejsc noclegowych w hotelach.Jeżeli Wykonawca będzie powoływać się na usługę wykonywaną, wartość brutto wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert części usługi na dzień składania ofert nie może być niższa niż, w przypadku biletów – 300 000,00 zł brutto, a w przypadku miejsc noclegowych w hotelu – 300 000,00 zł brutto.Wykonawca może wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu usługami realizowanymi dla tego samego podmiotu w ramach jednej umowy, pod warunkiem, że w zakres tej usługi wchodziły (wchodzą) zarówno bilety określone w ppkt 3.1.1. SWZ o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, jak też miejsca noclegowe określone w ppkt 3.1.2. SWZ o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto oraz umowa trwała nie krócej niż 6 m-cy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach