Przetargi.pl
Zakup rocznej subskrypcji na profesjonalne oprogramowanie analityczne na potrzeby działań KAS

Ministerstwo Finansów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 54 00 , fax. 22 694 52 68
 • Data zamieszczenia: 2021-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 54 00, fax. 22 694 52 68
  REGON: 22170000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup rocznej subskrypcji na profesjonalne oprogramowanie analityczne na potrzeby działań KAS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Umowy jest zakup Subskrypcji Oprogramowania do współpracy zespołowej, automatyzacji, zarządzania i wdrażania przepływów pracy z zakresu analizy danych w oparciu o wykorzystywane przez Zamawiającego rozwiązanie open source KNIME Analytics Platform. Subskrypcja, o której mowa powyżej udzielona zostanie na czas oznaczony, tj. 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 2 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik G do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik G do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48460000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach