Przetargi.pl
Budowa internatu sportowego wraz z zapleczem gastronomicznym w COS-OPO w Giżycku

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 621 10 07 , fax. 22 628 91 79
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie
  ul. Łazienkowska
  00-449 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 621 10 07, fax. 22 628 91 79
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cos.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: IGB - Sport

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa internatu sportowego wraz z zapleczem gastronomicznym w COS-OPO w Giżycku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa internatu sportowego wraz z zapleczem gastronomicznym i łącznikiem komunikacyjnym nadziemnym w COS-OPO w Giżycku. 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa internatu sportowego wraz z zapleczem gastronomicznym i łącznikiem komunikacyjnym nadziemnym w COS-OPO w Giżycku. 3. Zakres robót obejmuje w szczególności: a. budowę obiektu internatu wraz z zapleczem gastronomicznym i łącznikiem komunikacyjnym nadziemnym; b. budowę instalacji gazowej; c. budowę instalacji elektrycznej; d. budowę instalacji p.poż.; e. budowę instalacji CCTV i alarmowej; f. budowę instalacji kanalizacji i odprowadzenia skroplin; g. budowę instalacji kanalizacji deszczowej; h. budowę instalacji wodociągowej; i. budowę instalacji c.o., c.t i c.w.u.; j. budowę instalacji wentylacji i klimatyzacji; k. budowę instalacji telekomunikacyjnej; l. budowę systemu kontroli dostępu; m. zagospodarowanie terenu m.in. drogi, chodniki, oświetlenie zewnętrzne; n. wykonanie przyłączy; o. uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja (Projekt budowlany i wykonawczy, STWIOR oraz przedmiary) stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach