Przetargi.pl
Dostarczenie rozwiązania technologicznego do akceleracji obliczeń dla Centrum Technologicznego Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 749 100 , fax. 228 749 115
 • Data zamieszczenia: 2020-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Pawińskiego
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 749 100, fax. 228 749 115
  REGON: 12580000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie rozwiązania technologicznego do akceleracji obliczeń dla Centrum Technologicznego Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostarczenie rozwiązania technologicznego do akceleracji obliczeń dla Centrum Technologicznego Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48460000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych), lub równowartość powyższych kwot wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach