Przetargi.pl
Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji pakietu oprogramowania do symulacji i analizy obwodów mikrofalowych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 851 482 , fax. 261 851 450
 • Data zamieszczenia: 2020-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  ul. Księcia Bolesława 6
  01-494 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 851 482, fax. 261 851 450
  REGON: 10401369000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji pakietu oprogramowania do symulacji i analizy obwodów mikrofalowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  (Licencja) Zakup licencji bezterminowej (wieczystej) wraz z minimum 5 letnim (60 miesięcy od daty dostawy) wsparciem technicznym oprogramowania do wielowymiarowej i interdyscyplinarnej symulacji oraz analizy obwodów mikrofalowych umożliwiający jednoczesną pracę nie mniej niż 10 pełnoprawnych użytkowników wykonujących obliczenia naukowo – badawcze z pełną dostępną w pakiecie wydajnością i nieograniczaną funkcjonalnością oraz równoległą do nich jednoczesną pracę dla nie mniej niż 100 użytkowników działających z ograniczeniem co do wielkości liczonych modeli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48460000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach