Przetargi.pl
Zakup piaskarko-solarki

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-480 Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7806421 , fax. 022 7806421
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
  ul. Bohaterów Westerplatte 1 1
  05-480 Karczew, woj. mazowieckie
  tel. 022 7806421, fax. 022 7806421
  REGON: 01484859300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup piaskarko-solarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup rozsypywarki środków chemicznych i piasku. Rozsypywarka przeznaczona do usuwania śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez rozrzucanie na powierzchni jezdni środków chemicznych (soli) lub piasku oraz mieszanki soli i pias
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341444404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 i nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.) b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień c) posiadają doświadczenie - przedstawią wykaz przynajmniej trzech dostaw o charakterze podobnym w okresie trzech lat popartych dokumentami stwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie, np. referencjami d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego e) posiadają dokument potwierdzający stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości produktu, np. deklarację zgodności f) udzielą minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczoną piaskarkę g) podpiszą umowę na warunkach określonych przez Zamawiającego (wzór umowy załączony do SIWZ) Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy (1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (2) Oświadczenie, złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do siwz Oświadczenie. (3) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do siwz. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane należycie. (4) Załącznik Nr 3 do siwz- Formularz cenowy (5) Podpisany wzór umowy - Załącznik Nr 4 do siwz (6) Wypełniony formularz OFERTA (7) dokument potwierdzający stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości produktu, np. deklarację zgodności - CE; (8) udzielenie minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczoną piaskarko-solarkę oraz określenie warunków gwarancji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-otwocki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach