Przetargi.pl
wymiana stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Błoniu.

Urząd Miasta i Gminy Błonie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Rynek 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7253004, 7253006 , fax. 022 7253067
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Błonie
  Rynek 6 6
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 022 7253004, 7253006, fax. 022 7253067
  REGON: 00052488400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.blonie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wymiana stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Błoniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Stolarka okienna : 1.1. Okna PCV w kolorze białym - jednoramowe ze skrzydłem rozwieralnym i uchylno - rozwieralnym, kompletnie wykończone wraz z okuciami. W oknach jednoskrzydłowych skrzydło rozwieralno-uchylne. W dwuskrzydłowych - jedno skrzydło uchy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., a na ich potwierdzenie przedstawią wymienione niżej dokumenty: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.1.złożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2. wykażą iż, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 2.1. wykażą, iż posiadają niezbędne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie realizacji robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia i wykażą iż w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, opisu robót, daty i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie i w terminie, 2.2. złożą oświadczenie iż dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie przy robotach związanych z wyminą stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w ilości, niezbędnej do jego realizacji, 2.3. złożą oświadczenie, iż dysponują lub będą dysponować niezbędnym sprzętem jaki wymagany jest do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3.1.wykażą iż posiadają aktualne ubezpieczenie OC od skutków prowadzonej działalności, w tym robót objętych przedmiotem zamówienia, z potwierdzeniem wpłaty należnej składki; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4.1. złożą oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami do właściwego Urzędu Skarbowego, lub oświadczenie że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.2. złożą oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub oświadczenie że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, W przypadku składania zaświadczeń winny one być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców w ofercie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie Zamawiający mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu znajduje się w rozdziale Zawartość ofert specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.blonie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach