Przetargi.pl
Zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w obiektach edukacyjnych położonych na obszarze m. st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze miasta stołecznego Warszawy.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-075 Warszawa-Wesoła, pl. Wojska Polskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 778-82-00 , fax. 22 778 82 01
 • Data zamieszczenia: 2020-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m. st. Warszawy
  pl. Wojska Polskiego 28
  05-075 Warszawa-Wesoła, woj. mazowieckie
  tel. 22 778-82-00, fax. 22 778 82 01
  REGON: 67123700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dbfowesola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w obiektach edukacyjnych położonych na obszarze m. st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze miasta stołecznego Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E ) do instalacji znajdujących się w obiektach edukacyjnych położonych na obszarze m. st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy w dzielnicy Wesoła zwanymi dalej „Obiektami”. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. Prognozowane zużycie gazu ziemnego wysokometanowego ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości gazu. 1. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości punktów poboru Paliwa Gazowego, w stosunku do obiektów wymienionych w pkt 1 w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu wskazanego w tym punkcie. W opisanym przypadku strony dopuszczają możliwość cesji praw i obowiązków wynikających z umowy kompleksowego dostarczenia paliwa gazowego do danego obiektu lub rozwiązania takiej umowy za porozumieniem stron. 2. Paliwo gazowe powinno spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 t.j.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a także ustawy z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasobach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) w przypadkach przewidzianych w ustawie. 3. Kod CPV: 1. 09120000-6 - Paliwa gazowe 2. 09123000-7 - Gaz ziemny 3. 60300000-1 – Usługi przesyłu rurociągami 4. 65210000-8 – Przesył gazu 4. Termin realizacji zamówienia – zgodnie z opisem w tabeli pkt. 1 dla poszczególnych odbiorców lub do wyczerpania kwoty umowy, zależnie, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 5. Dodatkowe informacje dot. realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w: a) Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 t.j.), b) Odnośnie dystrybucji gazu: • aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu – w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej , wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz.833 t.j.), • umowie generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejsca- punkty poboru gazu. 6. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zawarte są w istotnych postanowieniach umowy: a) Kompleksowej dostawy paliwa gazowego do obiektów zaopatrywanych w gaz ziemny w grupach taryfowych; W-1.12, OSD 1.12, W-2.1, OSD W-2.1, W-3.6 OSD W-3.6, W-4.1 ODS W-4.1, W-5.1, OSD 5.1 przy czym odbiorca przewiduje zawarcie umów na poszczególne punkty odbioru wymienione w opisie przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a. Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019. poz. 755 ze zm.), b. Odnośnie dystrybucji gazu: • posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu – w przypadku Sprzedawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej , wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 t.j.), lub; • posiada umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejsca- punkty poboru gazu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach