Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-420 Kielce, ul. Domaszowska 141B
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3680350 do 52 , fax. 041 3431604
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Domaszowska 141B 141B
  25-420 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3680350 do 52, fax. 041 3431604
  REGON: 29245937300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojewódzka, samorządowa osoba prawna utworzona w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Szczegółowe wymogi oraz orientacyjne wielkości bezgotówkowego zakupu paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych podane są w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość stałego upustu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach