Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Gminy w Szydłowie

Gmina Szydłów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3545125 , fax. 041 3545125
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szydłów
  ul. Rynek 2 2
  28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3545125, fax. 041 3545125
  REGON: 29101081400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Gminy w Szydłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Na przedmiot zamówienia składa się: dostawa benzyny bezołowiowej w ilości - 7 000 l, dostawa oleju napędowego w ilości - 60 000 l, Wskazane są ilości maksymalne i zamawiający nie jest zobowiązany je wykorzystać. Dostawa paliw odbywać się będzie ze stacji paliw w odległości do 20km od Szydłowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 246111001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szydlow.bip.jur.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach