Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Gmina Sędziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3811127 w. 41 , fax. 041 3811131
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów
  ul. Dworcowa 20 20
  28-340 Sędziszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3811127 w. 41, fax. 041 3811131
  REGON: 29100985700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sedziszow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: 1.1. część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 1.2. część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Gminę Sędziszów oraz jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance 1.3. część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Sędziszów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sedziszow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach