Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Gminy Kuźnica oraz jednostek budżetowych Gminy Kuźnica na rok 2016.

Gmina Kuźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 16-123 Kuźnica, Plac Tysiąclecia PP 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 722 92 81 , fax. 85 722 92 80
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kuźnica
  Plac Tysiąclecia PP 1 1
  16-123 Kuźnica, woj. podlaskie
  tel. 85 722 92 81, fax. 85 722 92 80
  REGON: 05065942100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Gminy Kuźnica oraz jednostek budżetowych Gminy Kuźnica na rok 2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup paliw płynnych - 46 500 l oleju napędowego w postaci hurtowych dostaw w ilości do 5 tys. litrów jednorazowej dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego i benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 5 900 litrów bezpośrednio pobieranej na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego, na potrzeby tankowania pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez Urząd Gminy Kuźnica oraz jednostki budżetowe Gminy Kuźnica.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: stały upust procentowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug-kuznica.pbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach