Przetargi.pl
Dokumentacja projektowa przebudowy ulic.

Gmina Miejska Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6822180, 6822875 , fax. 085 6822994
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hajnówka
  ul. Aleksego Zina 1 1
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 6822180, 6822875, fax. 085 6822994
  REGON: 05065899900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowa przebudowy ulic.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Nowowarszawskiej, Juliana Tuwima, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową, ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna w Hajnówce - CPV: 71 32 00 00-7, polegające na: Zadanie Nr 1: Przebudowa ulicy Nowowarszawskiej w Hajnówce o dł. ok. 645,00 mb szerokości 7,0 m oraz ulicy bez nazwy o dł. ok. 175,00 mb szerokości od 2,0 m do 3,0 m, Zadanie Nr 2: a) Przebudowa ul. Juliusza Tuwima w Hajnówce o dł. ok. 95,0 mb szer. 5,0 m, b) Przebudowa ul. Adama Mickiewicza w Hajnówce o dł. ok. 145,00 mb szer. 5,0 m, c) Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w Hajnówce o dł. ok. 270,00 mb szer. 5,0 m, Zadanie Nr 3: a) Przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową, ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna w Hajnówce, b) Przebudowa ul. Brzozowej w Hajnówce o dł. ok. 202,00 mb szer. od 2,90 m do 3,90 m, c) Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Hajnówce o dł. ok. 200,00 mb szer. od 3,00 m do 5,0 m, Szczegółowy zakres opracowania zawiera § 2 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hajnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach