Przetargi.pl
Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Szosa Ciechocińska 22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2822745 , fax. 054 2822745
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
  ul. Szosa Ciechocińska 22 22
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2822745, fax. 054 2822745
  REGON: 91087024800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.aleksandrow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie - etylina 95 w ilości 3300 litrów; - olej napędowy w ilości 26000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: upust cenowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.aleksandrow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach