Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr M-3/2014 na dostawę art.elektrycznych i elektrotechnicznych

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3545587 , fax. 052 3574667
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
  ul. Poznańska 97 97
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3545587, fax. 052 3574667
  REGON: 09235878000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszozino.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr M-3/2014 na dostawę art.elektrycznych i elektrotechnicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) P r z e d m i o t e m zamówienia jest dostawa art.elektrycznych i elektrotechnicznych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu. 2) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy M-3/2014 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 317000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w wysokości : 2.400,00,00 PLN (dwa tysiące czterysta złotych 00/100) 1. Miejsce wnoszenia wadium w pieniądzu na wskazany rachunek bankowy: GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul.Przyokopowej, 01-208 Warszawa Nr 69 1560 0013 2514 6086 2000 0004 2. Wadium wnoszone w pieniądzu można wpłacać przelewem na wskazane konto. 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć do oferty w formie nienaruszonego oryginału lub zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 05.02.2014r.r. godz. 9:30 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania. 8. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, za wyjątkiem Wykonawcy , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą -z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy Pzp. oraz niezwłocznie na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu spływania ofert. b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszozino.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach