Przetargi.pl
Zakup mieszanki 0/31,5 mm na budowę drogi leśnej w leśnictwie Witoszów na terenie Nadleśnictwa Świdnica

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Nadbrzeżna 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
  Nadbrzeżna 11
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  REGON: 890197772
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mieszanki 0/31,5 mm na budowę drogi leśnej w leśnictwie Witoszów na terenie Nadleśnictwa Świdnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm w ilości 2 120 ton wg PN-EN-13242+A1:2010 lub równoważne z miejsca załadunku oddalonego nie więcej niż 35 km od miejsca budowy oznaczonego w zał. Nr 12 SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212300-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach