Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ KONFIGURACJA ROZWIĄZANIA AD, BACKUP, BAZUJĄCEGO NA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022/19 Z HYPER-V

"STOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "STOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Krakowska 26
  50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 932711350
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ KONFIGURACJA ROZWIĄZANIA AD, BACKUP, BAZUJĄCEGO NA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022/19 Z HYPER-V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ KONFIGURACJA ROZWIĄZANIA AD, BACKUP, BAZUJĄCEGO NA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022/19 Z HYPER-V
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach