Przetargi.pl
Zakup mebli oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6429800 , fax. 089 6429817
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
  ul. Grunwaldzka 19A 19A
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6429800, fax. 089 6429817
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.ostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mebli oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 z podziałem na 2 etapy : Etap 1. Dostawa mebli i wyposażenia zawartego w formularzu wyceny - załącznik nr 6A Etap 2. Dostawa mebli i wyposażenia zawartego w formularzu wyceny - załącznik nr 6B
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 390000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Zamawiający przewidział uiszczenie wadium w wysokości 70000,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.ostroda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach