Przetargi.pl
Wykonanie wg Warunków Kontraktowych FIDIC (Żółta Książka) zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łyną w Lidzbarku Warmińskim

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. A. Świętochowskiego 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7678500 , fax. 089 7672303
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
  ul. A. Świętochowskiego 14 14
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7678500, fax. 089 7672303
  REGON: 51074350000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wg Warunków Kontraktowych FIDIC (Żółta Książka) zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łyną w Lidzbarku Warmińskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wg Warunków Kontraktowych FIDIC (Żółta Książka) zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łyną w Lidzbarku Warmińskim. Objęty zamówieniem zakres będzie realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka - Warunkami kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę (CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT AND DESIGN - BUILD). Wydawnictwo: SIDIR; ISBN: 83-86774-28-2; Rok wydania: SIDIR 2008 FIDIC 1999; Opis edycji: 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (Tłumaczenie pierwszego wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH- 1000 Lausanne 12, Szwajcaria), nazywane dalej FIDIC - żółta książka. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie kładki pieszo- rowerowej bez podpór pośrednich opartej tylko na dwóch przyczółkach, o rozpiętości przęsła do 24 m i szerokości pomostu 2,5 m. 1.2 Obszar, na którym ma być zrealizowany przedmiot niniejszego zamówienia, objęty jest prawną ochroną konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), na podstawie decyzji W-M WKZ z dnia 26.03.1988 r. wpisującej do rejestru zabytków zespół staromiejski wraz z otoczeniem w promieniu 50-200 m. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy prowadzenie robót budowlanych, badań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz w otoczeniu zabytku wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W czasie realizacji inwestycji wszelkie prace, w tym ziemne, na terenie objętym ochroną konserwatorską należy prowadzić pod stałym nadzorem konserwatorskim i archeologicznym, zgodnie z pozwoleniami i z zaleceniami Urzędu Ochrony Zabytków. W przypadku znalezienia nieznanych dotąd reliktów dawnej architektury, należy przewidzieć ich szczegółowe badania archeologiczne i konserwatorskie oraz zabezpieczenie tych reliktów. Uwaga! PFU określa cele i zakres inwestycji oraz orientacyjne parametry. Postępowanie prowadzone jest w procedurze Żółtego FIDICA`a, w której do wykonawcy należy ostateczne rozwiązanie zagadnienia. Ryzyko związane z niedoszacowaniem kosztów wykonania leży po stronie wykonawcy. 2. Etap I zamówienia obejmuje: a) sporządzenie koncepcji budowy kładki i uzyskanie akceptacji Zamawiającego. b) sporządzenie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskanie wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód - przy uwzględnieniu wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, c) wykonanie niezbędnych ekspertyz technicznych i innych niezbędnych dokumentów, które zostaną wykorzystane celem sporządzenia dokumentacji i wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia, uzyskanie wymaganych przepisami opinii, pozwoleń i uzgodnień oraz na sporządzoną dokumentację uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenie na budowę. d) sporządzenie: projektu wykonawczego, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), a także kosztorysów oraz operatów wodno-prawnych i innych wymaganych opracowań (jeśli okażą się konieczne do sporządzenia); Opracowana dokumentacja techniczna powinna spełniać wymogi ustawy Prawo budowlane oraz innych odpowiednich przepisów oraz być zgodna z zasadami wiedzy technicznej. e) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; f) konsultowanie rozwiązań projektowych z Zamawiającym i uzyskanie jego akceptacji przed uzyskaniem uzgodnień i pozwoleniem na budowę; g) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; h) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; i) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; j) uzyskanie pozwolenia na budowę; k) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Uwaga! Wszelkie opracowania projektowe należy sporządzić w formie pisemnej i w wersji elektronicznej w formacie pdf, w tym: - 5 kompletów dokumentacji projektowej w formie pisemnej, - 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich w formie pisemnej, - 2 egzemplarze przedmiarów robót w formie pisemnej, - 2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w formie pisemnej, - 1 egzemplarz koncepcji budowy kładki, - po 2 egzemplarze opracowań wyszczególnionych wyżej w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia, a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji technicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, w całości lub w części oraz do nieodpłatnego korzystania z wykonanego przedmiotu umowy, w następującym zakresie: - używanie i wykorzystanie w całości, - rozpowszechnianie opracowań poprzez publiczne wyświetlanie, - utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego określonego w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Etap II zamówienia obejmuje: Zrealizowanie przez Wykonawcę zaprojektowanych prac budowlanych zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym i wykonawczym oraz innymi opracowaniami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający trwałość i dobry standard rozwiązań wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie. Pełną odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego oraz procedurami FIDIC - Żółta Książka - spoczywa na Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713223004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych), na okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. 2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późń. zm.). 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy - Urzędu Miejskiego Lidzbarka Warmińskiego w Banku Millennium S.A. Nr 13116022020000000061931481, z dopiskiem: Wadium - Kładka. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na ww. rachunku przed terminem składania ofert. Kopię potwierdzenia wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. b) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, g) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 21 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. j) w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości i wymaganym terminie. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach