Przetargi.pl
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SEGREGOWANYCH ORAZ DZIERŻAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE W BEMOWIE PISKIE I MRĄGOWIE - 22/2012

Jednostka Wojskowa Nr 4352 ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 429 46 02 , fax. 87 429 46 41
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4352
  ul. Nowowiejska 20 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 429 46 02, fax. 87 429 46 41
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.24wog.wp.mil.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SEGREGOWANYCH ORAZ DZIERŻAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE W BEMOWIE PISKIE I MRĄGOWIE - 22/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy wykonania usługi w zakresie: -wywozu (załadunek, dowóz do miejsca składowania i utylizacji) odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych - papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia z nieruchomości wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4352 Giżycko; -dzierżawy pojemników na odpady komunalne niesegregowane i segregowane, - papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia z nieruchomości wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4352 Giżycko. Miejsce realizacji usługi: -Części I zamówienia - Bemowo Piskie, Ełk (WKU), Orzysz (Obozowisko) i kompleksie poligonowym - obszar odpowiedzialności Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie -Części II zamówienia - Mrągowo - obszar odpowiedzialności Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko. 1.Kody odpadów odbieranych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: Lp.Określenie odpadu Kod odpadu 1Odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne 20 03 01 2Papier i tektura 20 01 01 3Szkło 20 01 02 4Tworzywo sztuczne 20 01 39 5Gruz ceglany 17 01 02 6 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów 17 01 01 7.Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione odpady o kodzie 17 01 06 17 01 07 2.Wymagane ilości pojemników do wydzierżawienia oraz szacunkowe miesięczne ilości odpadów - szczegóły w SIWZ. 3.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2005r. Nr 236 poz. 2008 z póź. zm.) oraz realizować usługę zgodnie z zapisami tej ustawy. 4.Pojemniki na odpady komunalne niesegregowane i segregowane Wykonawca usługi ustawi w miejscach wskazanych przez Kierowników SOI. 5.Ustawienie pojemników na zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury będzie zgłaszał do Wykonawcy usługi telefonicznie/faxem oraz wskaże miejsce ich ustawienia. 6.Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Wykonawcy realizującego część I zamówienia, każdorazowy wjazd na poligon celem odbioru odpadów musi być uzgodniony z Dowódcą Jednostki Wojskowej 2098 Bemowo Piskie i Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie telefonicznie/faxem. 7.Wykonanie usługi, w tym każdorazowa realizacja poszczególnych jej elementów składowych musi być potwierdzona przez Wykonawcę i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie (Giżycko) lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną na ,,Karcie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych przyjętych do utylizacji, ,,Karcie odbioru odpadów komunalnych segregowanych - papier, szkło i tworzywa sztuczne przyjętych do utylizacjioraz ,, Karcie zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. 2010r. Nr 185, poz. 1243 z póź.zm). Karty te stanowić będą załączniki do faktury VAT wystawionej tytułem wykonanej usługi, a ich brak będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi. 8.Na koniec każdego miesiąca Wykonawca sporządzał będzie Kartę przekazania odpadu, i po uzyskaniu potwierdzenia podmiotu odbierającego odpad, przekazywał ją Zamawiającemu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 9.Wykonawca musi określić cenę jednostkową 1 Mg,zł netto oraz 1 Mg,zł brutto wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami dla każdej części oddzielnie wywozu (załadunek, dowóz do miejsca składowania i utylizacji) nieczystości stałych - odpadów komunalnych niesegregowanych. 10.Wykonawca musi określić cenę jednostkową 1 Mg,zł netto oraz 1 Mg,zł brutto wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami dla każdej części oddzielnie wywozu(załadunek, dowóz do miejsca składowania i utylizacji) odpadów segregowanych tj. papieru, szkła, tworzyw sztucznych. 11.Wykonawca musi określić cenę jednostkową 1 Mg,zł netto oraz 1 Mg,zł brutto wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami dla każdej części oddzielnie wywozu, składowania i utylizacji zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. 12.Cena 1 Mg papieru (odpad segregowany) nie może przekroczyć ceny 1 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych. 13.Cena 1 Mg szkła (odpad segregowany) nie może przekroczyć ceny 1 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych. 14.Cena 1 Mg tworzywa sztucznego(odpad segregowany) nie może przekroczyć ceny 1 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych. 15. Wykonawca musi określić cenę jednostkową netto i brutto wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami dzierżawy jednego pojemnika w skali miesiąca na odpady komunalne niesegregowane. 16.Wykonawca musi określić cenę jednostkową netto i brutto wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami dzierżawy jednego kompletu w skali miesiąca na odpady segregowane tj. papier, szkło i tworzywa sztuczne. 17.Komplet na odpady segregowane traktowany jest przez Zamawiającego jako 1 pojemnik składający się z 3 komór na papier, szkło i tworzywa sztuczne lub 3 oddzielne pojemniki na poszczególne odpady. 18.Wysokość opłat miesięcznych to suma iloczynów: -cena jednostkowa 1 Mg wywozu odpadów komunalnych niesegreowanych i segregowanych (papier, szkło i tworzywa sztuczne) oraz ilości ich wywiezienia w miesiącu, a także -ceny jednostkowa 1 szt. dzierżawionego pojemnika na odpady segregowane i ilości wydzierżawionych pojemników w miesiącu, -cena jednostkowa dzierżawionego 1 kpl. na odpady segregowane i ilości wydzierżawionych kpl w miesiącu, -cena jednostkowa 1 szt. dzierżawionego pojemnika na zmieszane odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia stałe i ilości wydzierżawionych pojemników w miesiącu, potwierdzonych Kartą odbioru nieczystości stałych - odpadów komunalnych niesegregowanych przyjętych do utylizacjiorazKartą odbioru nieczystości stałych - odpadów komunalnych segregowanych - papier, szkło, tworzywa sztuczne przyjętych do utylizacji i Kartą zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia podpisanych przez Kierownika właściwej Sekcji Obsługi Infrastruktury, Wykonawcę usługi i zarządzającego wysypiskiem miejskim. 19.Wykonawca określi całkowity koszt wykonania usługi każdej części zamówienia za okres obowiązywania umowy wyliczony wstępnie zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz cenami jednostkowymi określonymi przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Koszt ten określony musi być kwotowo oraz słownie i stanowić wartość brutto zawierającą podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wizja lokalna. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji w terminie od 19.03.2012r. do 21.03.2012r . Część I Bemowo Piskie. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim Panem Jerzym GONTOWSKIM tel. 87 437 22 20 lub z-cą Panem Janem SULŻYCKIM tel. 87 437 22 21. Część II Mrągowo. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej z Panem Jerzym ŁAPUIŃSKI tel. 89 741 01 23. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mon.gov.pl,http://www.army.mil.pl,http://www.24wog.wp.mil.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach