Przetargi.pl
Zakup usługi edukacyjnej ,doradczej i szkoleniowej na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kursów w projekcie Patrzymy w Przyszłość 2

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Mickiewicza 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 624 2838 , fax. 0-89 624 2838 wew. 31
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
  ul. Mickiewicza 10 10
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 624 2838, fax. 0-89 624 2838 wew. 31
  REGON: 00019205700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1szczytno.ehost.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usługi edukacyjnej ,doradczej i szkoleniowej na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kursów w projekcie Patrzymy w Przyszłość 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, doradcze i szkoleniowe polegające na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych, dydaktyczno-wyrównawczych, przygotowujących do egzaminu zawodowego dla zawodu: sprzedawca i mechanik monter maszyn i urządzeń oraz dla technika: handlowca, ekonomisty, informatyka i technika agrobiznesu , zajęć komputerowych, zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym i pedagogiem oraz przeprowadzenie następujących kursów: prawo jazdy kategorii B, kurs spawania, kurs operatora wózków jezdniowych, kurs ECDL, kurs Auto-Cad, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs tworzenia stron www., realizowanych w ramach projektu Patrzymy w Przyszłość 2. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zajęcia wyrównawcze, dodatkowe, przygotowujące do egzaminu zawodowego, komputerowe oraz kursy (zajęcia teoretyczne) ,będące przedmiotem zamówienia nie są objęte podstawą programową dla Technikum i Szkoły Zawodowej .Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie, po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych od poniedziałku do soboty w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły. Jedna godzina zajęć rozumiana jest jako 45 minut (godzina lekcyjna). Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych tj. plan pracy, karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności. Zajęcia prowadzone będą systematycznie przez 16 miesięcy od kwietnia 2012r. do czerwca 2013 r. Przedmiot zamówienia obejmuje 29 rodzajów zajęć - 2101 godzin z uczniami uczestniczącymi w projekcie Patrzymy w przyszłość 2 oraz 40 uczestników zdobędzie prawo jazdy kategorii B, 10 uczestników - wpis do Książki Spawacza w zakresie obejmującym kurs oraz świadectwo egzaminu spawacza ,14uczniów - dokument potwierdzający kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego, 40 uczniów otrzyma diagnozy w wyniku indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, 60 uczniów otrzyma indywidualne zajęcia wspierające z pedagogiem szkolnym 1 rodzaj zajęć: zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z matematyki. Zajęcia wyrównawcze odbywać się będą w 3 grupach 12 osobowych (uczniowie z klas pierwszych technikum i szkoły zawodowej), w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. W każdej grupie tygodniowo odbędą się 2 godziny zajęć. Łączna liczba godzin zajęć wyrównawczych : 150. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą w 3 grupach 12 osobowych (uczniowie z technikum), w roku szkolnym 2011/2012- 1 grupa i w 2012/2013 2 grupy odpowiednio będą to uczniowie technikum. W każdej grupie tygodniowo odbędą się 3 godziny zajęć. Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych : 150. Łączna liczba godzin z matematyki : 300 . 2 rodzaj zajęć: zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z języka polskiego. Zajęcia wyrównawcze odbywać się będą w 2 grupach 12 osobowych (uczniowie z klas pierwszych technikum i szkoły zawodowej) w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. W każdej grupie tygodniowo odbędą się 2 godziny zajęć. Łączna liczba godzin zajęć wyrównawczych : 100. Zajęcia dodatkowe z języka polskiego odbywać się będą w 3 grupach 12 osobowych (uczniowie z technikum), w roku szkolnym 2011/2012- 1 grupa i w 2012/2013 2 grupy ,odpowiednio będą to uczniowie technikum. W każdej grupie tygodniowo odbędą się 3 godziny zajęć. Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych : 150. Łączna liczba godzin z języka polskiego : 250 . 3 rodzaj zajęć: Zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z języka angielskiego. Zajęcia wyrównawcze odbywać się będą w 1 grupie 12 osobowej (uczniowie z klas pierwszych technikum), w roku szkolnym 2011/2012 i w 2012/2013. W grupie tygodniowo odbędą się 2 godziny zajęć. Łączna liczba godzin zajęć wyrównawczych : 40. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą w 2 grupach 12 osobowych, w roku szkolnym 2011/2012 -1 grupa (uczniowie z klas technikum), w roku 2012/2013 - 1 grupa także uczniowie z technikum. W grupie tygodniowo odbędą się 3 godziny zajęć. Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych : 100. Łączna liczba zajęć : 140 . 4 rodzaj zajęć: zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z języka niemieckiego. Zajęcia wyrównawcze odbywać się będą w 1 grupie 12 osobowej (uczniowie z klas pierwszych technikum), w roku szkolnym 2011/2012 i w 2012/2013. W grupie tygodniowo odbędą się 2 godziny zajęć. Łączna liczba godzin zajęć wyrównawczych : 40. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą w 2 grupach 12 osobowych, w roku szkolnym 2011/2012 -1 grupa (uczniowie z klas technikum), w roku 2012/2013 - 1 grupa odpowiednio będą to także uczniowie techników. W grupie tygodniowo odbędą się 3 godziny zajęć. Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych : 100. Łączna liczba zajęć : 140 . 5 rodzaj zajęć: zajęcia dodatkowe z geografii. Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie 12 osobowej dla uczniów technikum w roku szkolnym 2012/2013 . W grupie tygodniowo odbędą się 2 godziny zajęć. Łączna liczba godzin: 40. 6 rodzaj zajęć: zajęcia dodatkowe z chemii. Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie 12 osobowej (uczniowie z technikum) w roku szkolnym 2011/2012, a następnie w roku szkolnym 2012/2013. W grupie tygodniowo odbędą się 2 godziny zajęć. Łączna liczba godzin: 40. 7 rodzaj zajęć: zajęcia dodatkowe z fizyki. Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie 12 osobowej (uczniowie z technikum) w roku szkolnym 2011/2012, a następnie w roku szkolnym 2012/2013. W grupie tygodniowo odbędą się 2 godziny zajęć. Łączna liczba godzin: 40. 8 rodzaj zajęć: zajęcia dodatkowe z biologii. Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie 12 osobowej (uczniowie z technikum) w roku szkolnym 2011/2012, a następnie w roku szkolnym 2012/2013. W grupie tygodniowo odbędą się 2 godziny zajęć. Łączna liczba godzin: 40. 9 rodzaj zajęć: zajęcia dodatkowe z wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie 12 osobowej (uczniowie z technikum) w roku szkolnym 2011/2012, a następnie w roku szkolnym 2012/2013. W grupie tygodniowo odbędą się 2 godziny zajęć. Łączna liczba godzin: 40. 10 rodzaj zajęć : zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie 12 osobowej, w roku szkolnym 2012/2013 odpowiednio będą to uczniowie technikum lub szkoły zawodowej. W grupie tygodniowo odbywać się będą 2 godziny zajęć. Łączna liczba godzin: 50. 11rodzaj zajęć: zajęcia komputerowe z tworzenia stron www. Zajęcia odbywać się będą w jednej grupie 15 osobowej (uczniowie z Technikum i szkoły zawodowej) od kwietnia 2012 r do czerwca 2013.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Łączna liczba godzin: 120. 12 rodzaj zajęć:zajęcia komputerowe Kurs ECDL dla uczniów chcących podnieść poziom umiejętności komputerowych. Zajęcia będą zakończone egzaminem umożliwiającym zdobycie certyfikatu ECDL Start . Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie 15 osobowej, w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 odpowiednio będą to uczniowie klas technikum. W grupie tygodniowo odbywać się będą 2 lub 3 godziny zajęć naprzemiennie. Łączna liczba godzin: 90. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie ze standardami dla kursów ECDL, musi zawierać 7 modułów ECDL Core tj.: Moduł 1: Podstawy technik informatycznych Moduł 2: Użytkowanie komputerów Moduł 3: Przetwarzanie tekstów Moduł 4: Arkusze kalkulacyjne Moduł 5: Bazy danych Moduł 6: Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 7: Przeglądanie stron internetowych i komunikacja Każdy z 7 modułów będzie zakończony egzaminem. 13 rodzaj zajęć: zajęcia komputerowe Kurs obsługi programu AUTO CAD .Zajęcia będą zakończone egzaminem umożliwiającym zdobycie certyfikatu Auto Desk. Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach po 15 osób ,w roku szkolnym 2012/2013 -2 grupy (uczniowie z technikum i szkoły zawodowej) . W grupie tygodniowo odbędą się 3 godziny zajęć. Łączna liczba godzin: 100. Wykonawca zamówienia winien posiadać certyfikat Autoryzowanego Ośrodka Szkoleniowego Autodesk i udostępnić uczestnikom szkolenia dostęp do platformy E-learningowej. 14 rodzaj zajęć kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów technikum i szkoły zawodowej. Kurs odbywać się będzie w 2 grupach po 20 osób, Pierwsza grupa w okresie od sierpnia do października 2012 r ,druga grupa od grudnia do lutego 2013 r. 15 rodzaj zajęć: kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG dla uczniów szkoły zawodowej Uczestnicy kursu uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane prze jednostkę szkoleniową na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 3 poz. 216) 1.7 Wykonawca zorganizuje egzamin państwowy dla uczestników kursu. W przypadku pozytywnego wyniku uczestnik otrzyma wpis do Książki Spawacza w zakresie obejmującym kurs oraz świadectwo egzaminu spawacza. Wykonawca zamówienia winien posiadać atest Instytutu Spawalnictwa potwierdzający uprawnienia do przeprowadzania kursów spawania w zakresie objętym tą częścią zamówienia. Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie 10 osobowej, w roku szkolnym 2012/2013 od października do marca. 16 rodzaj zajęć kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów Technikum i szkoły zawodowej w celu uzyskania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wykorzystania kasy fiskalnej w handlu i prowadzenia dokumentacji handlowej i magazynowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach 12 osobowych, w roku szkolnym 2011/2012 od kwietnia do mają i w roku szkolnym 2012/2013 od marca do maja 2013r .Łączna liczba godzin 80. 17 rodzaj zajęć : kurs obsługi wózka jezdniowego dla uczniów Technikum i szkoły zawodowej. Uczestnicy kursu uzyskają zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez jednostkę szkoleniową na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 3 poz. 216) 1.7 oraz dokument potwierdzający kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.). Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie 14 osobowej w roku szkolnym 2012/2013 od listopada 2012 do marca 2013r . Wykonawca tej części zamówienia winien posiadać program do tego szkolenia zatwierdzony przez uprawniony organ . 18 rodzaj zajęć: zajęcia przygotowujące do zewnętrznego egzaminu zawodowego technik handlowiec. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach po 12osób dla uczniów technikum ,jedna grupa w roku szkolnych 2011/2012 od kwietnia do mają 2012 roku i druga grupa w roku szkolnym 2012/2013 od lutego do kwietnia 2013 r. Łączna liczba godzin 100 . 19 rodzaj zajęć: zajęcia przygotowujące do zewnętrznego egzaminu zawodowego technik ekonomista Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach po 12 osób dla uczniów technikum, jedna grupa w roku szkolnych 2011/2012 od kwietnia do mają 2012 roku i druga grupa w roku szkolnym 2012/2013 od lutego do kwietnia 2013 r. Łączna liczba godzin 100. 20 rodzaj zajęć: zajęcia przygotowujące do zewnętrznego egzaminu zawodowego technik informatyk . Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach po 12osób dla uczniów technikum, jedna grupa w roku szkolnych 2011/2012 od kwietnia do mają 2012 roku i druga grupa w roku szkolnym 2012/2013 od lutego do kwietnia 2013 r. Łączna liczba godzin 100 21 rodzaj zajęć: zajęcia przygotowujące do zewnętrznego egzaminu zawodowego technik agrobiznesu . Zajęcia odbywać się będą w jednej grupie 12osobowej dla uczniów technikum, w roku szkolnym 2012/2013 od stycznia do marca. Łączna liczba godzin 50 . 22 rodzaj zajęć: zajęcia przygotowujące do zewnętrznego egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca . Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach po 12osób dla uczniów szkoły zawodowej, jedna grupa w roku szkolnych 2011/2012 od kwietnia do mają 2012 roku i druga grupa w roku szkolnym 2012/2013 od lutego do maja 2013r. Łączna liczba godzin 80. 23 rodzaj zajęć: zajęcia przygotowujące do zewnętrznego egzaminu zawodowego w zawodzie monter maszyn i urządzeń. Zajęcia odbywać się będą w jednej grupie 12osobowej dla uczniów szkoły zawodowej, w roku szkolnym 2012/2013 od lutego do maja 2013 r. Łączna liczba godzin 40. 24 rodzaj zajęć: zajęcia z zawodowego języka angielskiego Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach 12 osobowych, w roku szkolnym 2011/2012 -1 grupa (uczniowie z klas technikum ), w roku 2012/2013 - 1 grupa także uczniowie z technikum . W grupie tygodniowo odbędą się 3 godziny zajęć. Łączna liczba godzin: 100. 25 rodzaj zajęć: zajęcia z zawodowego języka niemieckiego Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach 12 osobowych, w roku szkolnym 2011/2012 -1 grupa (uczniowie z klas technikum), w roku 2012/2013 - 1 grupa odpowiednio będą to także uczniowie techników . W grupie tygodniowo odbędą się 3 godziny zajęć. Łączna liczba godzin: 100. 26 rodzaj zajęć: zajęcia z psychologiem - trening integracyjny, skuteczne uczenie się i motywacja. Zajęcia odbywać się będą wyjazdowo w siedmiu grupach, w trzech terminach w kwietniu i październiku 2012 roku oraz w marcu 2013 roku .Łączna liczba godzin 35. 27 rodzaj zajęć : indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym- 40 diagnoz. Do obowiązków doradcy zawodowego należeć będzie: organizacja i prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 40 uczniów (3 godziny dla jednego beneficjenta) polegającym na diagnozie potencjału uczniów w oparciu o narzędzia i metody wykorzystywane w doradztwie zawodowym, m.in. przeprowadzenie testów kompetencji zawodowych, udzielenie pomocy w zakresie wyboru zawodu lub kierunku kształcenia, ocena postawy w stosunku do przyszłości, rozpoznanie trudności zawodowych ucznia, analiza aspektów kariery zawodowej, udzielenie pomocy w zakresie wyboru zawodu lub kierunku kształcenia i pomocy w poruszaniu się po rynku pracy i ofercie edukacyjnej szkół wyższych, przygotowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego. Diagnoza powinna zostać opracowana na podstawie wywiadu z beneficjentami i analizie wyników narzędzi do określenia preferencji i zainteresowań zawodowych 40 uczestników projektu. Zajęcia odbywać się będą w całym okresie trwania projektu. 28 rodzaj zajęć : indywidualne zajęcia wspierające 60 uczniów z pedagogiem szkolnym (2 godziny dla jednego beneficjenta) Zajęcia odbywać się będą w całym okresie trwania projektu. 29 rodzaj zajęć: seminarium na temat równości szans kobiet i mężczyzn dla beneficjentów projektu i warsztaty dla osób zatrudnionych w projekcie. Zajęcia odbywać się będą dla 7 grup uczniów i dla 1 grupy pracowników projektu .Łączna liczba godzin 26.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 802000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1.bip.powiat.szczytno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach