Przetargi.pl
ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH ORAZ HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

GMINA REGIMIN ogłasza przetarg

 • Adres: 06-461 Regimin, ul. Adama Rzewuskiego 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236811756
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA REGIMIN
  ul. Adama Rzewuskiego 19
  06-461 Regimin, woj. mazowieckie
  tel. 236811756
  REGON: 130378396
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH ORAZ HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE 1: ZAKUP I DOSTAWA LAMP SOLARNYCHTYP LAMP 1Lampa uliczna solarna (wraz z słupkiem stalowym, ocynkowanym 2’’ o długości 3,5m) – ilość 44 szt.Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 4 do SWZ – parametry techniczne lamp solarnych, zamieszczonego na naszej stronie (https://bip.regimin.pl/)Uwaga !!!Wykonawca składając ofertę musi załączyć karty techniczne lamp solarnych.Uwaga !!!Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie atesty i certyfikaty na zaoferowane lampy solarne.ZADANIE 2: ZAKUP WRAZ DOSTAWĄ I MONTAŻEM LAMP SOLARNYCH ORAZSOLARNO – HYBRYDOWYCHTYP LAMP 2Lamp solarnych – ilość 8 szt.TYP LAMP 3Lamp hybrydowych solarno-wiatrowych – ilość 7 szt.Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 4 do SWZ – parametry techniczne lamp solarnych, zamieszczonego na naszej stronie (https://bip.regimin.pl/)Uwaga !!!Wykonawca składając ofertę musi załączyć karty techniczne lamp solarnych.Uwaga !!!Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie atesty i certyfikaty na zaoferowane lampy solarne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34920000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach