Przetargi.pl
Dostawa telefonów Typ A oraz Telefonów Typ B

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
  ul. Kolska 12
  01-045 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 010464542
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa telefonów Typ A oraz Telefonów Typ B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:1) jednorazowa dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych o wymaganiach minimalnych określonych w Rozdziale 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ – SOPZ, według 2 poniższych Grup:a) Grupa A – telefony komórkowe – 30 szt.,b) Grupa B – telefony komórkowe – 30 szt.2) zapewnienie gwarancji dla Sprzętu, o którym mowa w pkt 1) przez okres 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.3. Termin realizacji zamówienia: dostawa Sprzętu zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy.4. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważne”.6. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki Sprzęt, który w równoważnym stopniu spełnia warunki określone w SOPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia nie podlegają uzupełnieniu.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32250000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach