Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 366-54-00
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  Pl. Dąbrowskiego 2
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 366-54-00
  REGON: 611038403
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowiecka.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w zakresie części 1 jest dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Na Część 1 zamówienia składa się 15 pozycji: 1. Dysk SSD – 54 sztuki, 2. Listwy zasilające – 26 sztuk, 3. Wkrętak akumulatorowy – 2 sztuki, 4. Klawiatura przewodowa – 10 sztuk, 5. Mysz przewodowa – 10 sztuk, 6. Przedłużacz USB 3.1 3m – 10 sztuk, 7. Pendrive 32 GB – 8 sztuk, 8. Kamera internetowa – 8 sztuk, 9. Pendrive 16GB – 4 sztuki, 10. Głośniki komputerowe – 4 sztuki, 11. Urządzenie wielofunkcyjne mono – 4 sztuki, 12. Urządzenie wielofunkcyjne kolor – 2 sztuki, 13. Przenośny głośnik z 2 mikrofonami – 2 sztuki, 14. Kserokopiarka – 1 sztuka, 15. Pendrive 512GB – 1 sztuka. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawiera Dział II SWZ.Przedmiotem zamówienia w zakresie części 2 jest dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Na Część 2 zamówienia składają się 6 pozycji: 1. Szafa RACK – 1 sztuka, 2. Switch 10 portowy – 4 sztuki, 3. Switch 24 portowy – 4 sztuki, 4. Access Point – 10 sztuk, 5. Switch 24 portowy POE – 2 sztuki, 6. Przenośny router wifi – 2 sztuki. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawiera Dział II SWZ.Przedmiotem zamówienia w zakresie części 3 jest dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Na Część 3 zamówienia składają się 4 pozycje: 1. Laptop – 1 sztuka, 2. Komputer typu All-in-One – 35 sztuk, 3. Karta sieciowa USB – 19 sztuk, 4. Komputer typu All-in-One – 2 sztuki. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawiera Dział II SWZ.Przedmiotem zamówienia w zakresie części 4 jest dostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Na Część 4 zamówienia składa się jedna pozycja: 1. Oprogramowanie graficzne (pakiet) – 16 sztuk licencji. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zawiera Dział II SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30121430-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach