Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 46-310 Gorzów Śląski, ul. Byczyńska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-34 3594216 , fax. 0-34 3594216
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim
  ul. Byczyńska 9
  46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie
  tel. 0-34 3594216, fax. 0-34 3594216
  REGON: 83002600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsgorzow.pl/news.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na 8 zadań: Zadanie nr 1 – Zestawy komputerowe; Zadanie nr 2 – Zestawy komputerowe do pracy z grafiką 2D i 3D; Zadanie nr 3 – Laptopy; Zadanie nr 4 – Tablety; Zadanie nr 5 – Tablety graficzne; Zadanie nr 6 – Zestawy interaktywne z montażem; Zadanie nr 7 – Drukarka 3D; Zadanie nr 8 – Urządzenia multimedialne; Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy kompleksowo i nowocześnie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki do SIWZ. Miejsce dostawy: Zadanie nr 1 – Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, Zespół Szkół w Dobrodzieniu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie; Zadanie nr 2 – Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie; Zadanie nr 3 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce; Zadanie nr 4 – Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim; Zadanie nr 5 – Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie; Zadanie nr 6 – Zespół Szkół w Dobrodzieniu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących; Zadanie nr 7 – Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie; Zadanie nr 8 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2.Formularz rzeczowo – cenowy, stanowiący Załącznik 1a do SIWZ, 3.W terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach