Przetargi.pl
Remonr drogi gminnej Nr 105925 O Raszowa - przysiółek Kurzawka

Gmina Leśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4615281, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśnica
  ul. 1 Maja 9
  47-150 Leśnica, woj. opolskie
  tel. 77 4615281, , fax. -
  REGON: 53141333700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonr drogi gminnej Nr 105925 O Raszowa - przysiółek Kurzawka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. 1. Przedmiotem zamówienia jest "Remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa – przysiółek Kurzawka". Zadanie ma zostać wykonane zgodnie z: - zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 12.12.2018 roku, - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy, - projektem wykonawczym. 2. Ww. zadanie obejmuje następujący zakres robót: a) oczyszczenie istniejącej nawierzchni, b) korytowanie na gł. 20 cm, c) wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr 25 cm z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0-63 mm, d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 mm, e) skropienie podbudowy emulsją, f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm, g) profilowanie i utwardzanie poboczy na szerokości 0,30 m kruszywem kamiennym, 2.1 Parametry inwestycji: odcinek przeznaczony do remontu wynosi 1058,90 m (zgodnie z załączonym rysunkiem pomocniczym) 2.2 Parametry jezdni: a) szerokość jezdni 2,7 – 3,50 m, b) wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr 25 cm z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0-63 mm, c) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 mm, d) skropienie podbudowy emulsją asfaltową, e) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - 4 cm, f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm, g) profilowanie i utwardzanie poboczy na szerokości 0,30 m kruszywem kamiennym,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7000,00 zł (siedem tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli oświadczy spełnienie warunków udziału w postępowaniu ogólnym oświadczeniem Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz oferty "Oferta wykonawcy" - załącznik nr 4 do SIWZ, szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach