Przetargi.pl
Dostawa zabezpieczeń elektronicznych wraz z usługą wsparcia technicznego do Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu

Areszt Śledczy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-033 Opole, ul. Sądowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 545 647 , fax. 774 539 741
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Opolu
  ul. Sądowa 4
  45-033 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 545 647, fax. 774 539 741
  REGON: 59913200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-opolu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zabezpieczeń elektronicznych wraz z usługą wsparcia technicznego do Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będzie dostawa zabezpieczeń elektronicznych wraz z usługą wsparcia technicznego do Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1) etap 1 - zrealizować dostawę urządzeń i materiałów stanowiących zabezpieczenia elektroniczne, wskazanych w ofercie do Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu, ul. Spacerowa 14, 46-045 Turawa (montaż wykona zamawiający) - termin realizacji do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (28 dni maksymalny termin wykonania lub krótszy - jedno z kryterium oceny); 2) etap 2 - zapewnienia wsparcia technicznego tzw. support w zakresie kalibracji, instalacji, integracji oraz uruchomienia systemu integrującego oraz systemu napłotowego (wsparcie wykona wykonawca) - termin realizacji 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, ale nie później niż do dnia 21 grudnia 2020 r. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji (w skład wchodzi: załącznik nr 1A - dokumentacja projektowa, załącznik nr 1B specyfikacja rzeczowo - finansowa). Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji oraz w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31710000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten nie dotyczy zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy. Formularz ofertowy musi mieć formę pisemną i należy go złożyć na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Dokument musi być składany w oryginale; 2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną